Finance 4.0 och kampen för att skapa balans i världen

[KRÖNIKA] Nya teknologier, såsom Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Cognitive Process Automation (CPA) och publika moln banar väg för det som brukar kallas Industry 4.0 (IR 4.0), eller ”den fjärde industriella revolutionen”, och suddar ut gränslinjerna mellan den fysiska och digitala världen.

Finance 4.0 och kampen för att skapa balans i världen 1
Rahul Singh, President – Financial Services, HCL Technologies

Industri 4.0 påverkar alla sorters branscher, som t. ex service, hälsa, sjukvård, media och gruvdrift. Finanssektorn är inget undantag, utan omformas även den av de teknologiska krafterna bakom Industri 4.0, såsom Robotic Process Automation (RPA), blockkedjor och biometri.

Det starkaste beviset på hur Industri 4.0 påverkar finansiella tjänster ligger i den ökande användningen av RPA för att eliminera mänskliga misstag och experimenterandet kring cybervalutor och ”peer-to-peer”-transaktioner. Ett sätt att tänka kring den nya situationen är att se den första centralbanken 1668 som Finance 1.0, uppkomsten av kredit- och aktiemarknaderna som Finance 2.0 och Internets födelse som Finance 3.0. Dagens mobila, realtidsenliga, högintelligenta och automatiserade teknologier skapar Finance 4.0 för en värld där konsumentmakten och den ekonomiska makten kan distribueras globalt.

De nya teknologierna bidrar till att nya teknologibaserade företag i finansbranschen luckrar upp traditioner med hundratals är bakom sig genom att utmana gamla institutioner och omdefiniera folks förtroende för banksystemet. Finansteknologin kommer gör att crowdsourcing, ökad samverkan och självbetjäningsprocesser blir centrala inom en uppsjö av nya tjänster. Därigenom kan nya tjänster leva upp till kundernas högt ställda förväntningar på bra kundservice.

Förändringshastigheten är mycket hög, eller som futuristen Ray Kurzweil, berömd för sin tes ”Law of Accelerating Returns”, säger: ”Vi kommer inte att uppleva 100 års framsteg under detta århundrade, utan snarare 20 000 års framsteg (i dagens takt).”

Detta är goda nyheter för teknologiska snillen och datanördar, särskilt i ljuset av det faktum att de 5 miljarder unika mobilanvändare år 2017 förväntas öka till 5,9 miljarder år 2025 (8,1 miljarder är världens prognostiserade folkmängd år 2025). Men det är samtidigt dåliga nyheter för många individer och företag som redan har hamnat på efterkälken när det kommer till finansiell integration. Fördelarna med dagens digitalisering har inte filtrerats jämnt ut.

Enligt en studie från 2018 av Mastercard, som används som debattbakgrund under World Economic Forum för att debattera, vägleda och främja finansiell integration, är hela var femte bank- eller mobilkonto inaktivt. Det betyder att en betydande del av världens branscher, främst i jordbrukssektorn och bland små/medelstora företag, inte har digital tillgång till leverantörer, kunder, köphistorik, marknadsnätverk, elektronisk fakturering, snabbare betalningar, kreditlättnader, företags- och kapitalförsäkringar, och effektiv skuldhantering. De kan inte heller digitalt dra nytta av grundläggande tjänster, som t. ex. strukturerade planer för besparingar och förbättrad ekonomisk säkerhet. Deras tillgång till internet är poänglös om de inte har tillgång till några finansiella tjänster. Med den nya teknologin kommer skillnaderna mellan de som har tillgång till finansiella tjänster och de som inte har det att bli allt tydligare, vilket resulterar i ökad ojämlikhet. Det är inte så historien om Finance 4.0 är tänkt att sluta.

Med ekonomisk ojämlikhet kommer social instabilitet. Sanningen är att Finance 4.0 verkligen kan öka volymen och hastigheten på transaktioner och tillgången till finansiella tjänster. Men det återstår att se om detta kommer att leda till en finansiell kris eller bidra till att avvärja en. En tidig indikator visar att det kommer avgöras beroende på hur ny teknologi, investeringar och innovation kan kanaliseras till icke-traditionella finansiella tjänster, bort från den reglerade miljön. Borde detta leda till oro? Det finns ännu inget svar på frågan. Trenden kommer dock säkert att resultera nya utmaningar för de tillsynsmyndigheter som nu måste hitta nya vägar för att ligga steget före teknologiutvecklingen.

Det finns definitiva uppsidor med Finance 4.0. I en färsk rapport från McKinsey Global Institute föreslås att digitala finansieringstjänster skulle kunna öka BNP för alla tillväxtekonomier med 6 % eller totalt 3,7 biljoner dollar till år 2025, vilket skulle resultera i upp till 95 miljoner nya jobb världen över. Vi har inte råd att missa denna enorma möjlighet att skapa balans i världen. Mycket beror på hur regeringar, teknologiexperter och företag arbetar för att säkra att fördelarna med Finance 4.0 filtreras ner även till de lägsta nivåerna, för att överbrygga geopolitiska gränser och ekonomiska skillnader.

Av: Rahul Singh, President – Financial Services, HCL Technologies