Om IT-Finans.se

IT-finans.se är en nyhetssajt för personer inom bank, finans och försäkringbranschen med fokus på IT.

Den naturliga platsen för information om hur den digitala omvandlingen påverkar målgruppen och hur de kan eller bör agera ur ett IT-perspektiv för att inte bara följa utan att få fördelar genom det. Vad som gör it-finans.se unikt är hur kunskapen förmedlas. Här är en kombination av rena fakta om utveckling, trender och framtida analyser som väver samman med tydliga praxisfall baserat på kundens perspektiv. Hur ser kundens behov ut? Vilka utmaningar var där? Vad var målen? Hur löses leverantören och partnern? Vad uppnådde kunden med lösningen? Dessa och andra frågor handlar på ett sätt som gör det möjligt för andra kunder att tillämpa sina tankar och lösningar på sin egen organisation.

Målgrupp: Beslutsfattare på affärs- och IT-sidan av finansiella aktörer som bank-, försäkrings- och fondförvaltare, men också mot angränsande yrkes- och kompetensområden som fastighetssektorn, fondbolag, advokatbyråer, revisionsföretag och riskkapital mm
Räckvidd: Ca 8 000 unika läsare per vecka.
Nyhetsbrevet skickas ut till 3 300 prenumeranter med 54% öppningsgrad.

IT-finans.se ges ut av aha IT Media AB.

För mer information kontakta:

Annika Guldroth
Ansvarig utgivare / CEO
Mobile: +46730416234
Mail: annika@it-finans.se


 

About IT-Finans.se

IT-finans.se is a knowledge website for IT-professionals in financial industry.

IT-finans.se is the natural site of information about how the digital transformation affects the target audience and how they can or should act from an IT perspective in order not only to come along without gaining benefits through it. What makes IT-finans.se unique is the way in which knowledge is conveyed. Here is a combination of pure facts about development, trends and future analyzes that weave together with clear practice cases based on the customer’s perspective. How did the customer’s need look? What challenges were there? What were the goals? How was the supplier and partner solved? What did the customer achieve with the solution? These and other issues deal in a manner that allows other customers to apply their thoughts and solutions to their own organization.

Target: Decision makers on the business and IT side of financial actors such as banking, insurance and fund managers, but also against adjacent occupational and competence areas such as the real estate sector, private equity, law firms, audit firms and venture capital etc.
Reach: About 8,000 readers per week.

IT-finans.se is published by aha IT Media AB.

For more information contact:

Annika Guldroth
CEO
Mobile: +46730416234
Mail: annika@it-kanalen.se