Finansbranschen – det är hög tid att ni lyssnar på era anställda
Hem KRÖNIKA Finansbranschen – det är hög tid att ni nu lyssnar på era anställda

Finansbranschen – det är hög tid att ni nu lyssnar på era anställda

Publicerat av: Redaktionen

[KRÖNIKA] Den ökande arbetsbelastningen, nya förutsättningar i och med världsläget samt bristen på flexibilitet riskerar snart att hinna i kapp anställda inom finansbranschen.

Hur kan företag och organisationer säkerställa fortsatt engagemang från sina anställda i en konservativ bransch som historiskt sett präglas av långsam förändring?

Efter år av oförutsedda händelser och kontinuerliga förändringar är en sak säker för arbetsgivare världen över: Att se till att medarbetarna är engagerade har blivit en betydligt större utmaning – och än mer brådskande. Medarbetarnas engagemang, det vill säga deras mentala och känslomässiga investeringar i sitt arbete och sin arbetsplats, sätts på allt större prov. Det är viktigt att poängtera att engagemang idag inte endast är ett trevligt inslag, det är en nödvändighet för företag världen över. Detta inte minst då organisationer som har engagerade anställda upplever fördelar som högre produktivitet, ökad kundnöjdhet och bättre lönsamhet.

I vår senaste rapport ”State of Engagement Report 2022” var finansbranschens stora och mätbara förbättring gällande medarbetarnas engagemang för 2021 tydlig. I rapporten analyserades nästan nio miljoner svar från nästintill 2,5 miljoner anställda världen över under 2021. Av totalt 17 analyserade branscher tog sig finansbranschen och de anställdas engagemang från en nionde till en femte plats.

Undersökningen jämförde poäng gällande engagemang som anställda inom olika branscher gav under en 12-månadersperiod, samt poäng för totalt 14 drivkrafter för engagemang – däribland autonomi, målsättning, meningsfullt arbete, belöning och erkännande. Det förändrade världsläget och den ekonomiska utvecklingen under 2022 har dock onekligen haft en omfattande inverkan på finansbranschen, varpå det kommer att vara intressant att se om hur anställdas engagemang utvecklas. En sak är tydlig, det ställs allt högre krav på arbetsgivarna inom finansbranschen.

Många anställda föredrar – och vill behålla – möjligheten till distans- eller hybridarbete

Av de 17 analyserade branscherna tog finansbranschen förstaplatsen när det gäller att sätta upp mål för slutet av 2021, vilket är en ökning från sjätte plats i början av året. Finansbranschen hamnade även bland de tre främsta branscherna vad gäller strategi och erkännande. Detta visar på att branschen har lyckats med att ge sina anställda en tydlig riktning på både individuell och organisatorisk nivå såväl som ett lämpligt erkännande när de uppnådde sina mål. Förbättringen av finansbranschens övergripande engagemang drevs dock till stor del av faktorer gällande arbetsmiljön, vilket tyder på att en majoritet av de anställda var positiva till den ökade frihet i form av bland annat distansarbete. Före pandemin var det ovanligt att organisationer inom finansbranschen överhuvudtaget erbjöd flexibla alternativ. Förra året var dock många som arbetade på distans, alternativt i en hybriduppsättning, i takt med att kontoren började öppnas upp igen.

Ökat missnöje i takt med en allt högre arbetsbelastning

Finansbranschen – det är hög tid att ni lyssnar på era anställda

Phil Chambers, GM Workday Peakon Employee Voice

Även om mycket inom finansbranschen blivit bättre, visar vår rapport att många anställda anser att deras arbetsbelastning har blivit alltmer ohanterbar. Just arbetsbelastningen är något som fortsätter att vara ett problem inom samtliga branscher och allt färre uppger att de var nöjda med den under 2021. I slutet av förra året uppgav en väldigt stor del av medarbetarna inom finansbranschen att arbetsbelastningen var för hög, vilket gjorde att branschen som helhet rankades först på en 11:e plats bland de totalt 17 analyserade branscherna.

För att minska risken för utbrändhet och minskat engagemang är det viktigt att chefer och ledare inom finansbranschen har en fortlöpande dialog med sina anställda för att ta reda på hur de kan stötta dem på bästa sätt. Det gäller oavsett om det handlar om att erbjuda ytterligare resurser, större arbetsflexibilitet eller bättre förmåner. Genom att regelbundet hålla sig uppdaterade om personalens behov och vidta nödvändiga åtgärder kan organisationer upptäcka potentiella problem innan de leder till uppsägningar.

Under den senaste perioden har en del företag begärt att deras anställda ska återgå till att arbeta på plats på kontoret fem dagar i veckan. Men, som rapporten också visar, är detta tillvägagångssätt kanske inte det bästa – särskilt som de senaste två åren har visat att många anställda uppskattar en högre grad av flexibilitet.

Viktigt att finansbranschen drar lärdomar av de senaste två åren  

Naturligtvis kommer inte alla företag att kunna erbjuda hybrid- eller distansarbete, men större flexibilitet behöver inte nödvändigtvis innebära att man arbetar på distans. Det kan även innebära mer flexibla arbetstider för att möjliggöra en bättre balans mellan arbete och privatliv.

För att bibehålla de vinster i fråga om engagemang som uppnåddes 2021 bör finansbranschen dra lärdomar av de senaste två åren. I en tid av stora ekonomiska och samhälleliga förändringar och där väldigt många av de anställda söker sig till nya jobb och uppdrag, måste finansbranschen fortsatt lyssna på sina anställdas behov och leda med empati. Särskilt ledare och chefer kommer att behöva ta till sig av medarbetarnas feedback och arbeta för att genomföra förändringar inom organisationen i enlighet med detta.

För att branschen ska kunna fortsätta att göra positiva framsteg när det gäller medarbetarnas engagemang måste den:

–       Överväga hur man kan behålla en viss flexibilitet

–       Uppdatera sina processer och rutiner för att återspegla de anställdas förändrade behov

–       Fortsätta att ge tydlig individuell och organisatorisk vägledning till de anställda som arbetar på distans såväl som de som arbetar på plats

–       Skapa och bibehålla en mer hanterbar arbetsbelastning genom att prioritera och automatisera repetitiva uppgifter

–       Fortsätta att belöna och ge erkännande till de anställda för deras hårda arbete och prestationer

Även om det gjordes stora framsteg förra året är det nu viktigare än någonsin att chefer inom finansbranschen fastställer och förstår sina anställdas behov. Detta är en förutsättning för en framtida arbetsmiljö som fungerar för alla.

Av Phil Chambers, GM Workday Peakon Employee Voice

 

Relaterade Artiklar