Undermålig svensk beredskap när hotbild och cybersäkerhetskostnader ökar!

Radar Ecosystem Specialists, släpper idag två rapporter med fokus på svenska verksamheters beredskap inför en ökad hotbild och kostnader inom cybersäkerhet.

Undermålig svensk beredskap när hotbild och cybersäkerhetskostnader ökar! 1Radars nya rapporter ”Kartläggning av svensk informationssäkerhet” och ”Radar Cybersäkerhet 2019” ger en oroande bild av svenska verksamheters mognadsgrad och förmåga att möta dagens och framtidens krav på informationssäkerhet. En systematisk kartläggning visar bland annat på allvarlig brist på specialistkompetens inom säkerhetsområdet.

Rapporten ”Kartläggning av svensk informationssäkerhet”, redovisar nyckelfaktorer, ett nationellt index samt mognadsmarkörer inom informationssäkerhet. Radars rapport bygger på mognadsmätningar och intervjuer av svenska verksamheter under vintern 2018/19 och innehåller strategiskt viktiga slutsatser att ta vidare in i ett fördjupat arbete runt informationssäkerhet i Sverige.

Rapporten tar bland annat upp:

  • Vår beredskap är inte god- Bara 11 procent av svenska verksamheter kan anses ligga på en tillräckligt hög mognadsnivå för att möta dagens hotbild inom informationssäkerhet.
  • Accelererande svensk hotbild- En osäkrare omvärld, den nya teknikens baksidor, snabbt ökande digitalisering utan tillräcklig hänsyn till skydd av flöden samt resursbrist på specialistkompetens inom informationssäkerhet hör till orsakerna.

Rapporten ”Radar Cybersäkerhet 2019”, visar på en accelererande kostnadsutveckling för cybersäkerhet inom svenska verksamheter. Under 2019 tvingas verksamheterna spendera cirka 9,8 miljarder kronor för att möta ett fortsatt övermäktigt hot. Rapporten redovisar bland annat en kartläggning av rådande kompetenssituationen samt en djupanalys av 25 ledande aktörer inom cybersäkerhet.