Hem FINANSRÖST Företagsrekonstruktion – ett alternativ för lönsamma företag i ekonomisk kris

Företagsrekonstruktion – ett alternativ för lönsamma företag i ekonomisk kris

Publicerat av: Redaktionen

Rättsfiguren företagsrekonstruktion erbjuder företag med en lönsam affärsidé, men i ekonomisk kris, rådrum att finansiellt och strukturellt rekonstruera företaget. Trots att denna möjlighet finns använder sig få av Sveriges företag i ekonomisk kris av detta rättsmedel.

Företagsrekonstruktion - ett alternativ för lönsamma företag i ekonomisk kris 3Denna artikel behandlar tio informativa punkter om vad företagsrekonstruktion är för något, vad som händer när ett företag går in i en företagsrekonstruktion samt ger konkreta tips om ditt företag överväger att ansöka om företagsrekonstruktion.

Om du har frågor om företagsrekonstruktion är du välkommen att vända dig till vår Rekonstruktions- och obeståndsgrupp på Wistrand Advokatbyrå.

1. Vad är företagsrekonstruktion?
Rättsfiguren företagsrekonstruktion erbjuder företag med en lönsam affärsidé, men i ekonomisk kris, rådrum att finansiellt och strukturellt rekonstruera företaget. Under tiden rekonstruktion pågår fryses skulderna och företaget får ett visst skydd mot sina fordringsägare.

Förfarandet regleras i Lag (1996:774) om företagsrekonstruktion och det är tingsrätten som beslutar om företagsrekonstruktion efter ansökan av företaget eller fordringsägare till företaget. En ansökan av en fordringsägare godkänns endast om företaget medger ansökan.

Om domstolen beviljar rekonstruktionen utses en rekonstruktör. I ansökan till tingsrätten kan företaget föreslå en rekonstruktör som företaget eller fordringsägaren har förtroende för. Finns en tilltänkt rekonstruktör så kan denne hjälpa till med ansökan om företagsrekonstruktion till tingsrätten.

För att en företagsrekonstruktion ska lyckas krävs ofta att företaget och dess fordringsägare träffar en ekonomisk uppgörelse. Vanligtvis innebär uppgörelsen att ett ackord träffas, dvs att de skulder som uppkommit före ackordsansökan, till viss del och maximalt med 75 %, skrivs ner. Fordringarna faller då bort till den del de överstiger ackordet.

2. Vilka omedelbara rättsföljder får ett beslut om företagsrekonstruktion?
• Företaget får ett visst skydd mot sina fordringsägare, t ex kan inte fordringsägare framgångsrikt ansöka om utmätning via Kronofogden eller ansöka om konkurs.
• Företagets skulder fryses per beslutsdagen.
• Inga räntor på befintliga skulder ska betalas.
• Inköp av varor och tjänster ska ske enligt kontantmetoden eller i förskott.
• Företaget får inte betala eller erbjuda säkerheter till fordringsägare för skulder som uppstått före beslutsdagen.
• En företagsrekonstruktör utses per beslutsdagen.
• Företaget får inte åta sig nya förpliktelser, betala skulder eller överlåta, upplåta eller pantsätta egendom utan rekonstruktörens samtycke.

3. Vilka är förutsättningarna för ett beslut om företagsrekonstruktion?
Ansökan om företagsrekonstruktion kan beviljas om det antas att företaget inte kan betala sina förfallna skulder, alternativt att en sådan oförmåga inträder inom kort efter ansökan.

Beslut om företagsrekonstruktion får inte meddelas om det saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. Syftet med företagsrekonstruktion är att skapa en möjlighet för gäldenären att rekonstruera sin verksamhet om denna på sikt bedöms ha överlevnadsförmåga.

4. Vad är företagsrekonstruktörens roll i rekonstruktionen?
Företagsrekonstruktörens roll i rekonstruktionen är att vägleda företaget och bevaka fordringsägarnas ekonomiska intressen under rekonstruktionen.

Under rekonstruktionen undersöker företagsrekonstruktören företagets ekonomiska ställning och upprättar i samråd med företaget en rekonstruktionsplan som redovisar hur syftet med företagsrekonstruktionen ska uppnås.

Om tingsrätten beslutar att rekonstruktionen ska fortsätta arbetar rekonstruktören utifrån rekonstruktionsplanen och ser bland annat över organisationen, personalen och avtalen i syfte att åtgärda de problem företaget har.

Företagsrekonstruktören fattar beslut om lönegaranti för företagets arbetstagare.

5. Vad är företagets roll i rekonstruktionen?
Företaget fortsätter driva verksamheten och äga tillgångarna under rekonstruktionen.

För att kunna fatta (vissa viktigare) beslut krävs företagsrekonstruktörens samtycke. Rekonstruktörens samtycke till nya avtal under rekonstruktionen medför att motpartens fordringar får förmånsrätt i konkurs, s.k. superförmånsrätt. För att superförmånsrätt ska inträda krävs endast att fordringen grundar sig på ett avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke har ingått under rekonstruktionen.

Företaget ska även upplysa företagsrekonstruktören om alla ekonomiska förhållanden som är av betydelse för rekonstruktionen av verksamheten.

6. Hur länge pågår en företagsrekonstruktion?
Huvudregeln är att en företagsrekonstruktion får pågå i tre månader. Företagsrekonstruktionen kan förlängas upp till tolv månader. Varje förlängning omfattar maximalt tre månader. En företagsrekonstruktion kan pågå längre än tolv månader om särskilda förutsättningar är uppfyllda.

7. Vad händer med företagets anställda?
De anställda är fortsatt anställda av företaget efter beslutet om företagsrekonstruktion. De anställda har rätt till lönegarantiersättning för lönefordringar fram till och med den första månaden efter ett beslut om företagsrekonstruktion. Samma lönegarantiregler gäller för rekonstruktion som för konkurs.

8. Hur vanligt är det med rekonstruktion av företag?
Under 2018 genomfördes 140 rekonstruktioner i Sverige som ledde till av tingsrätten fastställt ackordsförslag. Ungefär en tredjedel av företagen som genomgår företagsrekonstruktion överlever långsiktigt.

9. Vad händer med företagets avtal?
Utgångspunkten är att gällande avtal inte påverkas av ett beslut om företagsrekonstruktion.

Företaget kan, med företagsrekonstruktörens samtycke, kräva att en avtalspart ska fortsätta leverera enligt ett avtal som ingåtts före rekonstruktionen, även då dröjsmål eller befarat dröjsmål skett av betalning eller annan prestation före beslutet om rekonstruktion.

10. Hur mycket skrivs skulderna ned genom det offentliga ackordet och när ska det betalas?
Vanligtvis erbjuds fordringsägarna ett ackord på 25 procent, vilket innebär att de får betalt med 25 procent av sin fordran. Ackordet omfattar de skulder som uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion. Om en tillräckligt stor majoritet av fordringsägarna accepterar förslaget fastställer tingsrätten ett offentligt ackord. Även de fordringsägare som inte har accepterat förslaget blir bundna av ackordet. Betalningen av ”ackordslikviden” till fordringsägarna ska betalas inom ett år efter det att det offentliga ackordet har fastställts, såvida inte de borgenärer som omfattas av ackordet godkänner en längre betalningstid.

Om du funderar på att ansöka om företagsrekonstruktion:
Var tidigt ute – ju tidigare vi kommer in, desto större chans har vi att rädda ditt företag.

Var handlingskraftig – skyddet mot fordringsägarnas åtgärder gäller under begränsad tid efter att rekonstruktionsbeslutet trätt i kraft. Se till att ha vidtagit förberedande åtgärder före ansökan skickas in. Förberedelse är A och O för en lyckad rekonstruktion. Se till att kostnader minskas! Skydda dig från personligt ansvar för skatter och glöm inte kontrollbalansräkningsansvaret.

Av: Wistrand Advokatbyrå

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>