Bättre inköpsfunktion ökar konkurrenskraften

I den nya rapporten ”The Power of Procurement – the Nordics” har KPMG undersökt hur nordiska företag använder sina inköpsfunktioner för att öka konkurrenskraften och aktieägarvärdet och påverka resultatet.

Undersökningen visar att bara hälften av de tillfrågade använde sina inköpsfunktioner fullt ut för att styra de direkta utgifterna.En effektiv inköpsfunktion är viktig i alla organisationer. Det ger mervärde genom ökat fokus på minskade kostnader i distributionskedjan och genom att garantera effektiv tillgång till produkter och IT-finans.setjänster som uppfyller definierade krav, för att leva upp till den standard som slutanvändaren efterfrågar. I rapporten ”The Power of Procurement – the Nordics” har 153 privata och offentliga organisationer inom Norden deltagit. Undersökningen omfattar fyra huvudområden: värde, risk, resurser och hållbarhet. Ett överraskande resultat var att bara hälften av de tillfrågade använde sina inköpsfunktioner fullt ut för att styra de direkta utgifterna. För indirekta utgifter var andelen så låg som 30 procent.

”Det verkar finnas stort utrymme för många organisationer att få ut mer värde av sina inköpsfunktioner, säger Robert Liljeblad, ansvarig för Procurement Advisory på KPMG i Sverige, och fortsätter ”våra resultat talar för att en bra utgångspunkt skulle vara att se till att inköpsavdelningen deltar fullt ut i att ta fram en upphandlingsstrategi som stödjer den övergripande affärsstrategin, innan de startar upphandlingsprocessen.”

Den stora majoriteten av de tillfrågade ser riskanalys av inköp som en del av den övergripande riskkartläggningen. Men närmare hälften har inte fastställda strategier för att hantera leverantörsrisker, och hälften har inga interna kontrollsystem på plats.

”Att identifiera viktiga risker för betydande inköpskategorier och förstå sina leverantörers och underleverantörers risker bör vara ett av inköpsfunktionens huvudsakliga ansvarsområden”, kommenterar Robert Liljeblad.

Hållbarhet håller på att bli en allt viktigare punkt på företagens dagordning. Mer än 70 procent av de tillfrågade i undersökningen rapporterar att deras inköpsfunktioner har ökat sitt fokus på hållbarhet under de senaste tre åren. Reglering på internationell, nationell och lokal nivå leder till ökade krav som företagen måste följa.

”Samtidigt sätter intressenter press på att företag ska följa upp och förbättra sina miljömässiga, ekonomiska och sociala resultat, säger Robert Liljeblad, och fortsätter ”det är mer troligt att organisationer med strategiskt kompetenta inköpsfunktioner har hållbarhetsmål som är väl förankrade i organisationen”, säger han avslutningsvis.