Covid-19-förändringar i arbetslivet tvingar fram nya IT-investeringar för finansavdelningen

 En ny undersökning från One Identity visar hur IT- och säkerhetsteam ser på effekterna av en covid-19-driven arbetsmiljö, och vilka utmaningar det leder till för CFO:n.

Covid-19-förändringar i arbetslivet tvingar fram nya IT-investeringar för finansavdelningen 1Resultatet ger en inblick i behovet av nya typer av investeringar. Bland annat visar undersökningen att mer än hälften av organisationerna ökat IT-investeringarna för olika typer av molnlösningar, samt också förflyttat prioritingen för bland annat accesstillgång och tekniker för rollhantering.

99 procent av respondenterna svarar att deras organisation övergick till att arbeta på distans som en direkt följd av covid-19. Bara en tredjedel av dessa svarar att övergången gick ”smidigt”. Drygt sex av tio svarande uppger att organisationens molninfrastruktur spelar en mer central roll idag än för ett år sedan – och 31 procent menar att det till fullo beror på covid-19-situationen. Molnet har blivit en nödvändighet i vårt nya sätt att arbeta, och molnet bidrar även till ökad flexibilitet för de anställda.

– Molnet har varit en livräddare för många organisationer när IT-avdelningarna plötsligt behövde ställa om för att möjliggöra arbete utanför kontoret. Undersökningen visar att 57 procent av bolagen i Skandinavien ökat sina investeringar i molninfrastruktur under året och 28 procent av dessa investeringar kom som en direkt följd av covid-19, säger Elisabeth Ström Gullberg, Nordenchef på One Identity.

Hon menar att det nya arbetssättet också ställt höga krav på CFO:n att tillsammans med it- och säkerhetsteamen sätta sig in i vilka prioriteringar som behöver göras för att möta de nya utmaningar som uppstått till följd av ett ökat distansarbete.

– De förändringar som skedde till följd av pandemin var omedelbara och organisationer behövde snabbt ställa om för att möta de ytterligare utmaningar som molnlösningar för med sig, exempelvis att kunna administrera vilka som ska ha tillgång till vilken typ av information. För finansavdelningen har detta med all säkerhet inneburit en omställning. Framför allt har man behövt prioritera om sina resurser för att istället öka investeringar på områden man kanske inte hade tänkt göra, åtminstone inte kortsiktigt.

– Här har det varit nödvändigt att ha ett nära samarbete med it- och säkerhetsavdelningen. CFO-rollen kräver att man förstår de övergripande utmaningarna som organisationen har för tillfället, och det har kanske aldrig varit tydligare än under pandemin, säger Elisabeth Ström Gullberg.

Bara 45 procent av organisationerna i Skandinavien säger sig vara tillräckligt förberedda för de nödvändiga IT-förändringar som behöver ske när de anställda så småningom återgår till att arbeta från kontoret igen. Samtidigt uttrycker två tredjedelar av de tillfrågade att de känner ett större förtroende för sina system för identitetshantering efter de ändringar som COVID-19 fört med sig, eller i vissa fall snarare tvingat fram.

– Pandemin minskade inte behovet av att vara produktiv, och det förändrade heller inte de krav på regelefterlevnad som många företag står inför. IT- och säkerhetsteam har visserligen haft stor nytta av de investeringar som gjorts i molnet, men undersökningen visar att de flesta fortfarande kämpar med de utmaningar som den nya arbetsmiljön bjuder på. Från samtal med våra kunder och partners i Norden ser vi att utmaningarna tenderar att bli än större i takt med att de anställda anpassar sig till den nya verkligheten, och i viss utsträckning även tar sig större friheter, säger Elisabeth Ström Gullberg.