SIG Invest AB förvärvar industrifastighet i Kalmar

SIG Invest har den 11 oktober 2018 ingått avtal med Incita Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Kalmar Palmen 6.

SIG Invest AB förvärvar industrifastighet i Kalmar 1Bolaget beräknas tillträda Fastigheten under mars 2019. Genom transaktionen tar SIG Invest steget att etablera sig som en betydande aktör i Kalmar. Fastigheten är en av Sveriges mest centralt belägna industrifastigheter med en total tomtarea om 45 279 kvadratmeter och en uthyrningsbar area om ca 26 500 kvadratmeter. I dagsläget finns inga vakanser och uthyrningsmarknaden för kommersiella lokaler i detta läget är mycket stabila.

Lokalerna består av industri, kontor och lager med åtta hyresgäster där största hyresgästen är Norden Machinery AB. Norden Machinery AB är en världsledande leverantör av högpresterande tub-påfyllningssystem och levererade sin första maskin så tidigt som 1934. Bolaget har 290 anställda i Kalmar samt har över 5 000 maskiner i operativt bruk hos kunder över hela världen, verksamheten ägs av Italienska Coesia som omsatte över 1,5 miljoner Euro under 2017. Bolaget har växt ur sina lokaler och utreder möjligheter att uppföra en större verksamhetslokal utanför Kalmar. Därmed kommer man lämna lokalerna i centrala Kalmar vilket beräknas tidigast till 2021-2022. I och med detta öppnas möjligheten upp för en helt ny stadsdel i Kalmar.

– Detta förvärv innebär ett förbättrat förvaltningsresultat samt att vårt fastighetsbestånd växer ytterligare. Vi tar med denna affär steget in i Kalmar, som är en attraktiv och intressant stad, med för oss intressant utvecklingspotential. Det säger Dan Astrén, VD SIG Invest AB (publ).

Kommunledningen är mycket angelägen och har uttryckt en önskan om att bostäder skall uppföras på denna centrala mark.

Därför kommer detaljplanearbete inledas och planen från både kommunens sida och SIG Invest är att det ska finnas en färdig detaljplan för bostäder klar vid tidpunkten för när utflyttning av Norden Machinery AB sker. För fastighetens västra del som nu hyrs av Norden kommer utvecklings-planerna inledas redan under 2019. SIG Invest kommer i samarbete med Kalmar stad ta fram en ny detaljplan för västra delen och upprätta affärs- och finansieringsplan för denna del. Universitetsstaden Kalmar har ett skriande behov av bostäder och ser positivt på både landmärken och höga hus genom tidiga skisser för tomt-utvecklingen. En genomsnittlig bebyggelse på sex våningar diskuteras men det ska betonas att det ännu är i ett tidigt stadie.

Förvärvet baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 121 mkr med en tilläggsköpeskilling om 25 mkr i samband med att detaljplaneförändring med godkännande för bostadsutveckling vinner laga kraft. Transaktionen finansieras dels genom aktier om 25 mkr, dels eget kapital och bankfinansiering. Finansiering hos bank är inte klar och det finns en finansieringsklausul i förvärvsavtalet som ger SIG Invest rätt att avträda affären om för bolaget inte acceptabel bankfinansiering kan upptas.