Därför förlorar fondbolagen sina direktkunder

Varför förlorar fondbolagen sina direktkunder?

Mikael Tjäder, vd på fintechbolaget Fondab

Idag har många fondbolag svårigheter att hantera sina slutkunder på ett effektivt sätt. Detta leder till att de tvingas slussa vidare kunder genom andra distributörer eller i värsta fall tacka nej. Mikael Tjäder, vd på fintechbolaget Fondab ger sin syn på problemet och hur framtidens lösning ser ut.

Historiskt sett har många av de större fristående fondbolagen på den svenska marknaden startat sin verksamhet med en egen bas av direktkunder. I en tid med plattformar som erbjuder en mängd olika fonder och övriga finansiella instrument så har fondbolagens kunder valt att flytta sina tillgångar hit, i syfte att samla sina investeringar på ett ställe. På så sätt har fondbolagens affär med direktkunder kommit att få en mindre betydande roll.

”Vi ser nu att fler fondbolag vill kunna erbjuda sina kunder att spara på ett ISK konto direkt hos fondbolaget istället för att behöva slussa dem vidare via någon typ av distributör. Att äga sina egna kunder bygger ett större långsiktigt värde. När utbudet av produkter ökar så är det centralt att ha en nära och förtroendefull relation med de som investerar i ens fonder”, säger Mikael Tjäder.

Egen bas kräver effektiv lösning

Den trend man nu ser är att fler och fler fondbolag återigen vill fokusera på att bygga upp sin egen bas av direktkunder. Svårigheten ligger i att många inte har den teknik och en digitaliserad tjänst att erbjuda sina kunder. Därtill möts alla aktörer idag av ökade krav via nya regelverk, något som ökar administrationen och tar värdefull tid från bolagets fokus – som är att förvalta fonderna och leverera så god avkastning som möjligt till sina kunder.

”Att fondbolagen ökar sitt fokus på egna kunder tror vi är helt rätt. Genom att bolagen själva erbjuder enkel och effektiv hantering för kunder att investera i fondbolagets egna produkter, med exempelvis ISK, kan man uppnå en större närhet och en bättre direktrelation med sina egna kunder, och därigenom skapa ett större värde och förtroende”, menar Mikael Tjäder.

Nya regelverk påverkar hantering av direktkunder

Under 2018 trädde många nya regelverk i kraft, såsom Mifid II, GDPR och IDD. Detta har påverkat många företag inom finansbranschen genom ökad administration och högre kostnader. Att idag, som reglerat bolag inom en värdepappersaffär, kunna vara fullt compliant med gällande regelverk är givetvis helt centralt men det tar också mycket resurser från kärnverksamheten. Det har krävt och kommer att krävas stora investeringar i system och processer för att hantera de nya förändringarna.

”Att i högre grad fokusera på sina egna kunder och samtidigt löpande vara anpassade till gällande regelverk, bygga effektiva processer samt hänga med i digitaliseringen, tror vi kräver en partner – detta så att fokus kan riktas till kärnverksamheten. Oavsett om det är som att fondbolag förvalta eller som rådgivningsbolag att fokusera på att hjälpa sina kunder med investeringsråd.”

Enkla verktyg krävs för lättare hantering

Att erbjuda olika depåtyper, däribland ISK konto – är det som under senare år har och fortsätter att attrahera nytt kapital.

”I och med de regelförändringar som trädde i kraft i sen tid är det ju nu möjligt för fondbolag att erbjuda ISK konto – därmed är det inte sagt att man behöver göra detta i egen regi.”

Vidare behövs funktionalitet för att utföra effektiv hantering av kunder gällande onboarding, penningtvätt, kundkännedom med mera. Att ha säker och bra hantering för inloggning, exempelvis via bankID – är något som är viktigt. Samtidigt är det av stor vikt att fylla de regulatoriska och regelmässiga krav, såsom exempelvis rapportering till skatteverket och andra viktiga delar som man måste ha på plats.

Fokusera på det du är bäst på

“Det bästa ett fondbolag som har svårt att hantera sina direktkunder kan göra är att fokusera på sin kärnverksamhet, det man är bäst på. I fondbolagens fall – att förvalta fonder. Mycket annat kan skötas av en part som Fondab. Det är vår uppfattning att det på lång sikt bygger större värden i att hantera egna kunder – kan man då göra det via en part som kan hantera mycket av det bakomliggande, avseende processen och teknisk funktionalitet så tror jag att bägge parter har mycket att vinna”, avslutar Mikael Tjäder.