Resurs Bank har ingått avtal om utökat samarbete med kredithanteringsföretaget Axactor i Norge

Resurs Bank, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding, har ingått avtal om utökat samarbete med kredithanteringsföretaget Axactor i Norge.

Resurs Bank har ingått avtal om utökat samarbete med kredithanteringsföretaget Axactor i Norge 1Avtalet omfattar löpande försäljning av Resurs Banks förfallna låne-, och kreditkortsfordringar i Norge. Första överlåtelsen förväntas ske under mars 2020. Överlåtelserna förväntas ha en marginell positiv påverkan på Resurs Banks kapitalbehov, likviditet och resultat.

Resurs Banks lånefordringar som varit förfallna i mer än 90 dagar kommer säljas till Axactor genom s.k. forward flow, och kreditkortsfordringar omfattar en s.k. solution rate gurantee som föregås av 90 dagars uppdragsinkasso.

Den totala utestående ramen för avtalet är 390 MNOK och avtalens längd är 12 månader. Genom att sälja fordringarna påskyndas kassaflödet från fordringarna och Resurs Banks riskexponering reduceras.