Catella avyttrar kortutgivnings-verksamheten i Luxemburg till Advanzia Bank och avslutar därmed strategisk översyn

Catella Bank S.A, ett helägt dotterbolag till Catella AB (publ), har ingått avtal om att avyttra sin kortutgivnings-verksamhet i Luxemburg till Advanzia Bank S.A. som en del av den tidigare offentliggjorda strategiska översynen.

Catella avyttrar kortutgivnings-verksamheten i Luxemburg till Advanzia Bank och avslutar därmed strategisk översyn 1
Knut Pedersen, VD på Catella Group

Den fasta köpeskillingen uppgår till cirka 120 miljoner kronor och tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt cirka 240 miljoner kronor.

Avyttringen av kortutgivnings-verksamheten i Luxemburg är ett viktigt steg för Catella för att lämna den konsoliderade situationen på grund av det omfattande regelverk och ineffektiva kapitalstruktur som det medför. I processen har det varit viktigt att hitta en motpart som kan förstå och möta kundernas behov. Catella har utvärderat olika alternativ och funnit optimala förutsättningar för både kunder och anställda i Advanzia Bank.

Advanzia Bank S.A. grundades 2005 i Luxemburg och är en europeisk online-bank specialiserad på kreditkorts- och betalningslösningar.

Banken har 1,2 miljoner kreditkorts-kunder och en omsättning på 2,3 miljarder Euro 2017. Advanzia erbjuder även kreditkortsprogram till banker och finansinstitut.

“Advanzia Bank är en stark och trovärdig aktör inom kortutgivning och jag är övertygad om att våra kunder kommer att vara i goda händer. Nyligen informerade Catella om olika lösningar för Wealth Management-verksamheten i både Luxemburg och Sverige. Genom denna transaktion tar Catella ytterligare ett viktigt steg mot en effektivare kapitalstruktur och ett mindre omfattande regelverk, säger Knut Pedersen, VD på Catella Group.

“Att förvärva Catellas kreditkortsportfölj i Luxemburg passar oss perfekt då det kompletterar våra befintliga affärsområden och innebär att vi ökar vår marknadsandel”, säger Roland Ludwig, VD på Advanzia Bank.

Catellas balansomslutning minskar med cirka 350 miljoner kronor i samband med transaktionen eftersom både tillgångar och skulder kommer att överföras till Advanzia Bank. Den fasta köpeskillingen erläggs under första kvartalet 2019 och tilläggsköpeskillingen före årsskiftet 2019.

Givet avyttringen av kortutgivningsverksamheten till Advanzia Bank avslutas den strategiska översynen och Catellas bankverksamhet förväntas upphöra under 2019. I samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2018 kommunicerade Catella affärsområdet Banking som verksamhet under avyttring och eget kapital i Banking uppgick per 30 september 2018 till 437 miljoner kronor. Catella förväntar sig ett nettoresultat från avyttringar och kostnader relaterade till omstruktureringen, inom ramen för den strategiska översynen, där senaste kommunicerat eget kapital i Banking skyddas alternativt överstiger de 437 miljonerna givet utfall på ovan nämnd tilläggsköpeskilling. Catella avser att återkomma kring när den strategiska översynen får effekt på Catellas konsoliderade situation, kapitalkrav och reglering, så snart detta kan konkretiseras.