Volkswagen-koncernens åtgärder minskar effekten av Covid-19 under första halvåret

Affärsverksamheten i Volkswagen-koncernen och dess varumärken påverkades starkt av Covid-19-pandemin under första halvåret 2020.

Volkswagen-koncernens åtgärder minskar effekten av Covid-19 under första halvåret 1Åtgärder som inleddes i ett tidigt skede för att minska kostnaderna och säkerställa likviditeten var framgångsrika och minskade därför effekterna av krisen.

  • Rörelseresultatet före engångsposter minskade till –0,8 (10,0) miljarder euro
  • Koncernens försäljningsintäkter minskade med 23,2 procent till 96,1 miljarder euro
  • Leveranserna minskade med 27,4 procent från året innan till 3,9 (5,4) miljoner fordon – procentuell nedgång jämfört med samma månad föregående år har minskat konsekvent sedan maj
  • Nettolikviditeten i Automotive Division ökade jämfört med första kvartalet med 0,9 miljarder euro till 18,7 miljarder euro
  • Minskning av medel bundna i rörelsekapital genom strikt lagerhantering
  • Resultat före skatt uppgår till –1,4 (9,6) miljarder euro
  • Årsstämman äger rum den 30 september 2020; utdelningsförslag har ändrats, återstående nettoresultat av vinsten överförs till nästa års räkenskaper

Affärsverksamheten i Volkswagen-koncernen och dess varumärken påverkades starkt av Covid-19-pandemin under första halvåret 2020. Åtgärder som inleddes i ett tidigt skede för att minska kostnaderna och säkerställa likviditeten var framgångsrika och minskade därför effekterna av krisen.

Genom att produktionen konsekvent inriktades på kundefterfrågan uppnådde koncernen en strikt lagerhantering och därmed en betydande minskning av medel bundna i rörelsekapital. Sammantaget ökade nettolikviditeten i Automotive Division med 0,9 miljarder euro jämfört med första kvartalet 2020 till 18,7 miljarder euro.

Leveranserna till kunder minskade jämfört med föregående år med 27,4 procent till 3,9 (5,4) miljoner fordon. Som ett resultat minskade försäljningsintäkterna med 23,2 procent till 96,1 (125,2) miljarder euro. Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till –0,8 (10,0) miljarder euro. Den främsta orsaken till denna utveckling var lägre enhetsförsäljning orsakad av kraftigt minskad kundefterfrågan. Engångsposter relaterade till dieselfrågan tyngde rörelseresultatet med –0,7 (–1,0) miljarder euro. Resultat före skatt minskade till –1,4 (9,6) miljarder euro.

Frank Witter, ledamot i koncernledningen med ansvar för ekonomi och IT:

– Första halvåret 2020 var en av de mest utmanande perioderna i vårt företags historia på grund av Covid-19-pandemin. Våra anställdas, kunders och affärspartners hälsa är fortfarande högsta prioritet. Med vår 100-poängsplan för att säkerställa maximalt hälsoskydd har vi till exempel skapat bästa möjliga förutsättningar för en säker arbetsmiljö. Samtidigt inledde vi omfattande åtgärder för att minska kostnaderna och säkerställa likviditet tidigt, vilket möjliggjorde för oss att begränsa pandemins påverkan på vår verksamhet till en viss grad. Genom en stor teaminsats har vi gradvis kunnat öka verksamheten inom koncernen och hittills har vi lyckats fortsätta att navigera genom denna ojämförliga kris. Tack vare den positiva trend som har visats i vår verksamhet under de senaste veckorna och introduktionen av många attraktiva modeller ser vi försiktigt optimistiskt på andra halvåret.

Procentgapet jämfört med samma månad föregående år har minskat konsekvent sedan maj

Fram till slutet av juni rapporterade Volkswagen-koncernen en kraftig nedgång av leveranserna jämfört med föregående år med 27,4 procent till 3,9 (5,4) miljoner fordon. Koncernen kunde dock utöka sin globala marknadsandel för personbilar på en än mer krympande totalmarknad till följd av pandemin. Efter att leveranserna var cirka 45 procent lägre i april jämfört med föregående års siffra, minskade gapet konstant till cirka 18 procent i juni. En anledning till detta var återhämtningen i Västeuropa, koncernens hemmamarknad. Här var leveranserna i maj cirka 57 procent lägre jämfört med året innan, i juni var siffran 30 procent. Återhämtningen på marknaderna fortsatte i juli. Därför förväntar sig koncernen att leveranserna under den här månaden kommer att ligga under siffran för samma månad året innan, även om det endast är ensiffrigt procentuellt. Marknaderna förväntas fortsätta återhämta sig under andra halvåret.

Nettolikviditeten i Automotive Division ökade under första kvartalet

Nettolikviditeten i Automotive Division ökade från 17,8 miljarder euro i slutet av mars till 18,7 miljarder euro i slutet av juni. Nettokassaflödet i Automotive Division på –4,8 miljarder euro var markant under föregående års nivå på 5,6 miljarder euro. Forsknings- och utvecklingskostnaderna under första halvåret minskade 4,8 procent från året innan till 6,7 (7,0) miljarder euro.

Positivt rörelseresultat förväntas fortfarande för hela året

Volkswagen-koncernen förväntar sig att leveranserna till kunder kommer att vara betydligt lägre än föregående år under 2020 på grund av påverkan av Covid-19-pandemin. Utmaningar kommer också att uppstå särskilt från ökande intensitet i konkurrensen, volatila råvaru- och valutamarknader och strängare utsläppsrelaterade krav. Volkswagen-koncernens försäljningsintäkter förväntas sjunka betydligt under föregående års nivå under 2020 som ett resultat av Covid-19-pandemin. Sammantaget räknar Volkswagen-koncernen med att rörelseresultatet för 2020 före och inklusive engångsposter kommer att vara kraftigt lägre än föregående år, men dock bli positivt.

Med tanke på den lägre kundefterfrågan, ytterligare utbetalningar till följd av dieselskrisen och kassautflöden från fusioner och förvärv, förväntas nettokassaflödet för 2020 vara under föregående års siffra i Automotive Division. Som ett resultat kommer nettolikviditeten i Automotive Division också att underskrida föregående års nivå.

Årsstämman äger rum den 30 september 2020; utdelningsförslag ändrat

30 september 2020 har fastställts som det nya datumet för årsstämman för räkenskapsåret 2019. Efter att årsstämman, som ursprungligen var planerad till maj, skjutits upp på grund av spridningen av coronaviruset, kan heller inte mötet i september genomföras på vanligt sätt. För att skydda aktieägarnas, de anställdas och tjänsteleverantörernas hälsa kommer årets årsstämma att hållas på en virtuell plattform.

Samtidigt med tillkännagivandet av det nya datumet har ledningen också lagt fram ett ändrat utdelningsförslag. Den storskaliga störningen i alla aspekter av vardagen och den ekonomiska aktiviteten som orsakats av Covid-19-pandemin har också påverkat Volkswagen-koncernen världen över. Med tanke på omfattning, inverkan och den nuvarande svårigheten att på ett tillförlitligt sätt uppskatta den framtida utvecklingen har koncernledningen och styrelsen beslutat att till årsstämman föreslå en utdelning på 4,80 euro per ordinarie aktie och 4,86 euro per preferensaktie. Företagets ledning har således ändrat den föreslagna utdelningen som tidigare meddelats för räkenskapsåret 2019 om 6,50 euro per ordinarie aktie och 6,56 euro per preferensaktie. Återstående nettoresultat på 855 miljoner euro överförs till nästa års räkenskaper. Volkswagen AG fortsätter att vara engagerade i målet att uppnå en utdelningsgrad på minst 30 procent.