Verisec säkerställer finansiering

Verisec AB (publ) har träffat ett avtal med Erik Penser Bank AB om en finansieringsram motsvarande 30 miljoner kronor.

Verisec säkerställer finansiering 1
Johan Henrikson, VD Verisec.

Tillsammans med befintlig kassa betyder detta att finansieringen säkrats för överskådlig tid.

Verisec har tidigare kommunicerat att det funnits behov av kapitalanskaffning under 2019. Per den 31 mars 2019 hade Verisec likvida medel motsvarande 27,3 miljoner kronor. Tillsammans med den finansieringsram om 30 miljoner kronor som nu tecknats är den tidigare kommunicerade osäkerheten kring finansiering undanröjd.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Alla delar i verksamheten, förutom Freja eID, visar lönsamhet och vi uppvisar också en kraftig försäljningstillväxt och resultatförbättring för det första kvartalet 2019. Satsningen på e-legitimationen Freja eID är fortfarande i ett uppbyggnadsskede.”

”Sedan Freja eID blev Sveriges enda mobila e-legitimation som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, i början på förra året, har avtal tecknats med över 100 kunder och kundtillströmningen är fortsatt hög. Att i nuläget bedöma vid vilken tidpunkt Freja eID kommer att bidra till ett positivt kassaflöde är inte möjligt. För att säkerställa finansieringen till dess att säkrare prognoser kan göras har ett finansieringsavtal nu tecknats.”