Verisec genomför en riktad emission i syfte att ta in kapital för att investera i ny ID-tjänst

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att man tagit det första steget mot nästa generations molnbaserade tjänst för digitala identiteter, och som ett led i denna satsning beslutat om en riktad emission till Swedbank Robur Ny Teknik.

Emissionen omfattar 403 000 aktier till en kurs om 85 SEK, vilket tillför bolaget 34 255 000 kronor, att användas för uppbyggnad av den nya tjänsten.

Bakgrunden till tjänsten är att kraven på identifiering av användare har skärpts väsentligt i lagstiftningen, samtidigt som allt fler organisationer måste digitalisera sin affärsmodell för att vara konkurrenskraftiga. Efterfrågan på stark identifiering som tjänst har ökat de senaste åren, och bedöms växa kraftigt de kommande åren. Den nya tjänsten kommer bygga på Verisecs egenutvecklade Freja ID-plattform men avses också inkludera ny teknik och en IT-Finans,seomfattande teknisk infrastruktur för att kunna hantera stora transaktionsvolymer. Att bygga tjänsten kräver investeringar som ligger utanför den expansionsplan som Verisec påbörjade 2014, och genom att finansiera satsningen med en riktad emission kan bolagets internationella expansion fortsätta enligt plan.

Styrelsen i Verisec bemyndigades av årsstämman den 19 maj 2016 att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att öka bolagets aktiekapital med cirka 62 968,75 kronor genom emission av 403 000 aktier. Rätt att teckna aktier i den riktade emissionen tillkommer Swedbank Robur Ny Teknik. Styrelsen har gjort bedömningen att det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten i den aktuella emissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är framför allt att bolaget söker få in större institutionella ägare i ägarkretsen, att en emission utan företrädesrätt kan ske snabbare än en företrädesemission, vilket minskar bolagets risk, och att en riktad nyemission kan genomföras till en väsentligt lägre kostnad än en företrädesemission. Slutligen gör styrelsen bedömningen att emissionskursen om 85 kronor väl överensstämmer med kraven på marknadsmässighet, givet att detta pris överstiger stängningskursen för aktier på Nasdaq First North den 2 november 2016 (82,25 kronor).

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”I takt med att digitaliseringen omfattar allt fler områden blir såväl individ som näringsliv och samhälle beroende av en digital identitet som går att lita på. Starka identiteter utgör därmed en av de grundpelare som hela digitaliseringen vilar på. Redan idag erbjuder vi ID som en tjänst, men då knutet till en specifik organisation. I samband med denna strategiska satsning på en storskalig, molnbaserad tjänst kommer vi kunna erbjuda säkra digitala identiteter till en mycket bredare användarbas såväl i Sverige som internationellt. Med finansieringen säkrad kan vi nu ta nästa steg i satsningen och vi ser Swedbank Robur Ny Teknik som en långsiktig och stabil aktieägare i Verisec.”