Tieto lanserar ny strategi och nätverksorganisation med fokus på design- och dataledd innovation

Tieto presenterade idag resultatet för fjärde kvartalet 2018; företaget växte med 5 procent under kvartalet och 7 procent under helåret i lokala valutor.

Tieto lanserar ny strategi och nätverksorganisation med fokus på design- och dataledd innovation 1
Kimmo Alkio, vd och koncernchef Tieto.

Samtidigt tar Tieto ett stort steg i företagets förnyelse och presenterar en ny strategi med förstärkt fokus på design- och data-ledd innovation och affärsförnyelse för de nordiska kunderna. Tieto förnyar samtidigt sin ledarskapsmodell och gör om organisationen till en snabbare, nätverksbaserad modell.

Vinstmarginalen för Tietos fjärde kvartal 2018 hamnade på 11 procent och målet om 10 procents marginal för helåret uppnåddes.

– Vi är nöjda med det fjärde kvartalet som innebar fortsatt god tillväxt och lönsamhet med starkt kassaflöde. Helåret 2018 innebar en fortsättning på vår fleråriga prestationsförbättring med accelererad tillväxt. Vad som känns extra glädjande är att allt stöds av det bästa resultatet någonsin i vår kundupplevelseundersökning, säger Kimmo Alkio, vd och koncernchef Tieto.

– Jag är väldigt nöjd med det starka resultatet och den goda utvecklingen i Sverige som innebar en tillväxt med 6 procent under fjärde kvartalet och 11 procent för helåret 2018. Det är tydligt att våra investeringar för framtida konkurrenskraft och förvärv av Avega och Meridium har stärkt vår position på den svenska konsultledda marknaden, säger Håkan Dahlström, Sverigechef Tieto.

Lanserar ny strategi för ökad konkurrenskraft

Företag och offentliga verksamheter investerar allt mer i datarika tjänster och satsningar på att utveckla unika kundupplevelser. I Tietos nya strategin blir en mer snabbrörlig organisation, stärkt innovationskraft och nya data-drivna affärsmodeller centrala för att säkra bolagets, såväl som kundernas, konkurrenskraft.

– Den nya strategin innebär en fortsättning på vår förnyelseprocess och vi ser spännande möjligheter i världen som drivs framåt av data och ny teknologi. Genom att ställa om vår organisation och våra arbetssätt kommer vi att bli snabbare och bättre rustade att påskynda den data-drivna utvecklingen av svenska företag och organisationers verksamhet, och tillsammans med dem skapa förstklassiga upplevelser i vardagen. Vi är övertygade om att det här skapar mer meningsfulla och stimulerande arbetssätt som också bidrar till positiva kund- och medarbetarupplevelser, säger Kimmo Alkio.

Ny nätverksbaserad organisation och nya affärsenheter

För att bidra till engagemang och gemensamt skapande med kunderna kommer Tieto att skifta till en nätverksbaserad, förenklad arbetsmodell och förnya företagets ledarskapsmodell. Den nya modellen kommer att möjliggöra flexibla team för att svara mot kundernas framväxande behov.

Tieto kommer att gå över till den nya organisationen gradvis under andra kvartalet 2019. För nyckelmarknaderna Sverige, Finland och Norge införs en ny Managing Partner-roll som ska ansvara för ökad tillväxt och marknadsandel, leda de nya ledarskapsnätverken och driva Tietos Digital Experience-erbjudande på respektive marknad.

Tietos fyra nya affärsenheter kännetecknas av dess roll inom kundens datadrivna affärsförnyelse, konkurrenskrafter, geografisk omfattning och marknadserbjudande. Dessa är:

 • Digital Experience: Möjliggör datadriven innovation och affärsförnyelse för nordiska kunder och innefattar design av användarupplevelser, smart användning av data, arkitekturadoption och förnyelse av applikationer.
 • Hybrid Infra: Grunden för hybridinfrastruktur som säkerställer nordiska kunders kontinuitet och förnyelse, inklusive kapacitetstjänster, hybridmoln och säkerhetstjänster.
 • Industry Software: Ledande industrispecifik mjukvara. Tietos mål är att påskynda den branschspecifika mjukvaruutvecklingen för att bidra till internationell expansion inom utvalda segment.
 • Product Development Services: Fortsatt fokus på att leverera mjukvara och tjänster, samt forskning och utveckling för att förbättra uppkopplade och datarika produkter och tjänster för kunderna. Tjänsterna omfattning är global och Product Development Services kommer att fortsätta sin nuvarande strategi för att utöka sin kundbas utöver telekomsektorn.

Riktade investeringar och förenklad organisation för förstärkt konkurrenskraft

Den nya strategin ska stärka Tietos konkurrenskraft genom riktade investeringar i tillväxtkraftiga digitala tjänster och mjukvaror, samt genom ökat kundengagemang och agila team med större självbestämmande. Den förenklade organisationen kommer att möjliggöra snabbare tillgång till relevant kapacitet för kunderna, samtidigt som behovet av intern koordination och administration minskar. Tieto uppskattar för närvarande att förenklade strukturer och arbetssätt kan komma att påverka runt 700 roller på global nivå, vilket väntas resultera i årliga bruttobesparingar om 30-35 miljoner Euro, med vissa effekter redan under 2019. Utformningen av verksamheten fortsätter under de kommande månaderna och inverkan för varje affärsenhet och land kommer att specificeras under processen. Samtidigt kommer Tieto att öka investeringarna i design- och data-centrerad kapacitet, vilket förväntas innebära att 2 500 – 3 000 nya expertroller kommer att tillsättas under strategiperioden.

Tieto höjer ambitionen för att nå över 5 procents årlig tillväxt mellan 2019-2022, inklusive förvärv. Tieto siktar vidare på 13 procents rörelsemarginal (justerad EBIT), med förenklade arbetssätt i den nya organisationen och automatiseringar som huvudsakliga drivkrafter.

Nomineringar i det nya ledarskapsnätverket

I enlighet med den nya organisationsmodellen kommer Tietos ledningsgrupp att övergå till ett ledarskapsnätverk som leds av Kimmo Alkio, vd och koncernchef. Tietos nya ledarskapsnätverk träder i kraft den 1 april och består av:

 • Håkan Dahlström, Managing Partner, Sverige
 • Satu Kiiskinen, Managing Partner, Finland
 • Managing Partner, Norge – tillkännages senare
 • Petteri Uljas, Head of Hybrid Infra
 • Christian Segersven, Head of Industry Software
 • Tom Leskinen, Head of Product Development Services
 • Ari Järvelä, Head of Centers of Excellence
 • Katariina Kravi, Chief of Talent and Culture
 • Julius Manni, Chief of Experience
 • Markus Suomi, Chief of Technology and Quality
 • Kishore Ghadiyaram, Chief of Strategy

Tomi Hyryläinen, Chief Financial Officer