Tidigare föreslagen utdelning dras tillbaka till följd av osäkerheten kring covid-19

Mot bakgrund av den osäkerhet och påverkan som covid-19 medför globalt, och därmed på samtliga marknader där Proact har verksamhet, föreslår styrelsen att den tidigare föreslagna utdelningen om 4,15 kronor per aktie (cirka 38 MSEK) dras tillbaka i sin helhet.

Tidigare föreslagen utdelning dras tillbaka till följd av osäkerheten kring covid-19 1Styrelsen kommer därmed att föreslå årsstämman den 6 maj att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2019.

Proact har en stabil finansiell ställning med god likviditet och styrelsens förslag är uteslutande grundat på den osäkerhet som covid-19 medför. Bolaget är väl positionerat i en marknad som även framåt karakteriseras av en snabb förändring med fokus på digital transformation och innovation. Denna förändring är till stor del fokuserad på data- och informationshantering som blir allt mer affärskritisk, och där Proact sedan länge är en väletablerad specialist.

Till följd av covid-19 har bolaget vidtagit de operativa åtgärder som situationen kräver med fokus på att kunna leverera produkter och tjänster med bibehållen kvalitet till våra kunder samtidigt som vi säkrar våra medarbetares, kunders och partners hälsa.

I dagsläget är det ej möjligt att fastslå hur stor eller långvarig påverkan covid-19 medför. Följaktligen prioriterar bolaget goda kassaflöden och likviditet till dess att situationen klarnar.