Svågerpolitik bland den mest utbredda korruptionsformen enligt svenska företag

Få svenska företag anser att korruption utgör ett problem vid affärsverksamhet i Sverige, men nästan tre av tio tror att de förlorat en upphandling på grund av korruption.

Svågerpolitik bland den mest utbredda korruptionsformen enligt svenska företag 1Sverige skiljer sig också från övriga EU genom att svågerpolitik och nepotism anses vara bland de vanligare formerna av korruption. Det visar den senaste EU-barometern som undersökt företags attityd till och upplevelse av korruption inom respektive medlemsstat som Europeiska kommissionen publicerade i december.

Undersökningen, som baseras på telefonintervjuer med 7 722 olika företag i EU:s medlemsstater, visar på skilda resultat mellan länderna. Av de svenska respondenterna uppgav 30 % att korruption är ett utbrett problem i landet, men 88% anser att det inte utgör ett problem vid affärsverksamhet i Sverige. På frågan om företagen upplever att de förlorat ett anbud i en offentlig upphandling på grund av korruption uppger däremot tre av tio att korruptionen hindrat dem från att vinna upphandlingen.

– Offentlig upphandling är ett område där korruptionsriskerna anses särskilt stora, mot bakgrund av de nära kontakterna mellan offentlig sektor och hur attraktivt ett upphandlat kontrakt är att vinna. Det är dock centralt att den offentliga upphandlingen sker utan inslag av korruption – eller misstankar om korruption som slår mot förtroendet för hela den offentliga upphandlingen. Att så många svenska företag upplever att de förlorat anbud på grund av korruption belyser vikten av ett aktivt antikorruptionsarbete inom offentlig upphandling, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM).

Gällande vilka korrupta företeelser som är mest utbredda i landet sticker Sverige ut i två avseenden. 45 % av de svenska respondenterna anser att erbjudanden om gåvor eller resor i utbyte mot en tjänst är bland den vanligaste korruptionsformen, jämfört med EU-snittet på 27%. Hälften av de svenska företagen uppger även att svågerpolitik och nepotism är vanligt i affärer, jämfört med EU-snittet på 45 %.

– Den svenska korruptionsproblematiken är ofta ”vardagsnära” och grundar sig i olika former av relationer. Generellt krävs mer medvetenhet om vilka former korruption kan anta och vikten av det förebyggande arbetet mot korruption kan inte nog understrykas, säger Natali Engstam Phalén.

Näringslivets kontakt med politiken är även det ett område som upplevs problematiskt. Drygt hälften av de svenska företagen tror att nära relationer mellan näringsliv och politiker utgör en grogrund för korruption. Vidare anser 59 % av svenska företag att det är osannolikt att korrupta företag skulle bötfällas eller dömas till fängelse, och enbart dryga hälften tror att korrupta ageranden skulle leda till åtal.