Stor oro bland IT-cheferna inför GDPR den 25 maj 2018

Det är endast sex månader kvar innan GDPR införs och oron är stor för hur GDPR rent praktiskt ska implementeras i verksamheten och hur man ska få medarbetare att efterleva de nya direktiven.

Det visar en undersökning från Citrix som genomförts av Solvero.

Stor oro bland IT-cheferna inför GDPR den 25 maj 2018 1Undersökningen, som inkluderar intervjuer från totalt 100 IT-chefer på svenska storföretag och organisationer, visar att endast 10 procent är mycket väl förberedda inför implementeringen av GDPR. 70 procent av företagen anger att de är ganska väl förberedda och 17 procent svarar att de inte är särskilt förberedda.

– Det är en stor utmaning för företagen att få med sig hela organisationen – från att skapa en medvetenhet bland anställda, att regelefterlevnaden följs till att få tekniken på plats. När företagen även delar sina kunduppgifter med externa företag, leverantörer och partners blir det ytterligare en aspekt att tänka på, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.

Undersökningen visar vidare att 75 procent av de tillfrågade företagen genomfört en analys av vilka åtgärder som behöver genomföras för att leva upp till GDPR. Drygt hälften (58 procent) uppger att de gjort en analys av vilken kunddata som finns sparad i molnet, medan ännu färre (54 procent) analyserat vilken kunddata som finns sparad hos olika samarbetspartners.

Den största oron är att etablera ett effektivt system för att säkerställa att direktivet efterlevs i praktiken, det uppger hela 92 procent av de tillfrågade företagen. 88 procent ser en utmaning i att utbilda medarbetarna kring vad GDPR innebär medan 87 procent ser den största utmaningen i att identifiera all kunddata som finns sparad i olika system.

– GDPR ger varken vägledning eller checklistor till företagen, endast en lista av principer. Det gäller att gå från ord till handling och skyndsamt etablera fungerade system där teknik, rutiner och processer är på plats. Därefter måste det förankras i hela organisationen så att medarbetare blir medvetna om vilka förväntningar som finns. Med endast sex månader måste svenska företag redan nu se över de förändringar som måste göras, säger Mats Ericson.