Peab vässar sin ekonomihantering med Unit4

Peabs affärsområde Bygg utför allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar samt om- och tillbyggnadsarbeten.

Peab vässar sin ekonomihantering med Unit4 1Företaget tillhandahåller även byggservicetjänster. Deras verksamhet bedrivs genom cirka 150 platskontor runt om i Norden. Affärsområde Anläggning bygger och underhåller vägar, järnvägar och broar såväl i den lokala anläggningsmarknaden som i större nordiska infrastrukturprojekt. De utför även drift och underhåll av gator och vägar. Affärsområde Anläggning är en ledande aktör i Sverige och med verksamhet i Norge och Finland.

2017 bestämde Peab att affärsområdena Bygg och Anläggning skulle upphandla ett nytt affärssystem. Fokus skulle ligga på att effektivisera ekonomihanteringen i en komplex och transaktionsintensiv verksamhet. Detta berodde inte minst på att den gamla lösningen hade varit med sedan 1980-talet och brast i kvalitet. Den var omodern, inte ändamålsenlig och utgjorde ett avsevärt hinder i arbetet. Det gamla systemet hade också säkerhetsrelaterade brister, och många redan identifierade förbättringar gick ej heller att realisera i systemet.

Sökte efter en modern integrationslösning

Den nya affärslösningen har upphandlats för att användas av Peab Support. Systemet måste därmed stödja omfattande krav på masshantering och effektivitet i processerna. Peab Support har sin bas i tjänster som är transaktionsintensiva, processintensiva och personalintensiva. I den nya affärslösningen hanterar Peab Support redovisning och rapportering för dotterbolag med cirka 10 000 anställda och en omsättning på cirka 35 miljarder kronor i tre länder.

Peab var måna om att det nya affärssystemet skulle ge högre kvalitet och minskade ledtider och i förlängningen ett snabbare bokslut. Två viktiga punkter på kravlistan var att det nya affärssystemet skulle kunna integrera med en stor mängd omkringliggande system inom Peab, men även externt, samt att det skulle bli enklare att starta och avveckla nya företag vid förvärv eller försäljning. Då Peab agerar på den nordiska marknaden var det också viktigt att det nya affärssystemet måste följa samtliga länders legala krav samt branschkrav.

Valet föll på Unit4 Business World

Efter en längre utvärdering av ett antal leverantörer föll till slut valet, under december 2017, på Unit4 Business World. Peab valde Unit4:s lösning framför andra leverantörer eftersom den sammantaget bäst ansågs uppfylla kraven. Inte minst utifrån masshantering, projektredovisning och möjligheten till effektiva integrationer.

För Unit4 var det ett utmanande projekt, med många beroenden till andra system. Unit4 har stor erfarenhet av att integrera sina lösningar i komplexa miljöer med många kontaktytor som ska fungera sömlöst.

– Vi hade en mycket bra relation i projektet vilket bland annat beror på att vi redan från början sa att vi skulle se detta som ett gemensamt projekt. Projektgruppen var intakt under två års tid, vilket är mycket ovanligt eftersom det ofta brukar var några förändringar. Vi jobbade transparent i projektet och hade inga dolda agendor mellan leverantör och kund. Alla var lösningsorienterade och satte lösningen i första rummet, förklarar Jan Runnhagen, senior projektledare på Unit4.

Bilden är densamma från Peabs sida.

– Vi gjorde vår läxa när vi startade projektet för tre år sedan och tog in anbud, men kände under resans gång att vi kom bäst överens med Unit4 och att vi delade samma värderingar. Vi var övertygade om att det goda samarbetet kunde fortsätta även efter att projektet avslutades och ville dessutom ha möjlighet att arbeta med lokala konsulter i hela Norden, något som Unit4 kunde bidra med, säger Johan Isoz, projektledare hos Peab.

Själva driftsättningen har gått bra med endast en handfull restpunkter vilket är fantastiskt på ett så stort projekt. Med en noggrann produktionsplanering och produktionsstöd från Unit4 kunde projektet rulla ut lösningen vid fyra tillfällen under 2019. Peab har därmed kunnat genomföra alla viktiga aktiviteter med sina bokslut och resultatuppföljningar som krävdes för att rapportera till koncernledningen.

– Det har varit en trivsam resa och ett av de bästa projekten jag har haft möjlighet att arbeta med under 20 år. Framförallt tack vare det goda samarbetet och vår gemensamma “Team spirit” tror jag. Det har inte varit Peabs projekt utan det har varit vårt gemensamma projekt, från ax till limpa, säger Johan Isoz.