Pandemin slår hårt mot Västerbottens näringsliv

Ny undersökning visar att tre av fyra företag i Västerbotten påverkas direkt av effekterna av Covid-19.

Pandemin slår hårt mot Västerbottens näringsliv 1
Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare

Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten har på uppdrag av utrikeshandelsminister Anna Hallberg genomfört en enkätundersökning för att samla in kunskap om hur företagen i regionen påverkas av situationen relaterat till Covid-19. Syftet är få en helhetsbild av läget och för att kunna sätta in rätt proaktiva åtgärder. Enkäten har skickats ut till ca 1400 företag inom olika branscher och över 500 svar har inkommit.

Mer än hälften av företagen uppger att man har vidtagit någon form av åtgärder med anledning av rådande situation. Exempelvis genom att avbryta nyanställningar, avstå lön, ansöka om att korttidspermittera sig själv, öka bankkrediterna eller att leta extrajobb utanför verksamhetens huvudsakliga inriktning.

En övervägande majoritet, ca 70%, uppger att de under de närmaste månaderna tror sig behöva vidta ytterligare åtgärder, till exempel genom minskad bemanning, kortare arbetstid för personalen, sänkta löner, att hålla stängt eller i värsta fall konkurs.

– Det här visar på utmaningens omfattning, säger Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare. Många företag berörs direkt och i princip alla företag kommer att beröras. Den oro som många känner är berättigad. För många personer handlar detta inte enbart om liv och död när det gäller hälsa. Det handlar även hur man ser på framtiden där man kanske riskerar att tappa sin försörjning eller se sitt livsverk försvinna.

– Vi är tacksamma att företagen i detta pressade läge har möjlighet att prioritera att bistå med sin kunskap, säger Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten. Vi arbetar aktivt med att sammanställa behoven från Västerbottens företag och förmedla dessa till regeringen. På så sätt hoppas vi kunna påverka att de nationella insatserna blir konkreta och verkligen kan möta behoven hos regionens företag och företagare.

Åtta av tio företag uppfattar att svenska myndigheters allmänna hantering av Covid-19 varit bra eller mycket bra. Samtidigt finns en viss oro från framför allt mindre företag kring de föreslagna åtgärderna och hur det kommer att påverka de egna verksamheterna.

Enkätsvaren är under bearbetning och kommer att inom kort offentliggöras på Västerbottens Handelskammare och Region Västerbottens hemsidor.