Modernisering och ökat behov av effektivisering största anledningarna till byte av affärssystem

Hela 86,5% av de som byter ekonomi- eller affärssystem gör det för att öka effektiviteten i organisationen.

Modernisering och ökat behov av effektivisering största anledningarna till byte av affärssystem 1Det visar en undersökning som Visma Software tillsammans med konsultföretaget Meritmind genomfört bland svenska företag under våren 2019.

Undersökningen genomfördes under våren 2019 och bland respondenterna återfinns främst beslutsfattare inom ekonomi och administration. Av dessa hade 60,3% bytt eller uppgraderat ett befintligt affärssystem under de senaste fem åren.

52,3% av de som bytt eller uppgraderat sina system anger att bytet har behövt ske då det gamla systemet varit oflexibelt och saknat stöd för aktuella affärsbehov. Resten anser att det befintliga systemet uppfyller deras behov.

– Att nästan hälften av de svenska företagen anser att det befintliga affärssystemet uppfyller deras behov är för mig oroande. De senaste åren har mycket hänt vad gäller teknikstöd för effektivisering, automatisering och digitalisering. Det här visar att det hos många företag finns ett behov av ökad kompetens kring möjligheterna med ny teknik, säger Carola Lissel, vd på Visma Software.

Endast ett fåtal anlitar extern hjälp för att hitta rätt leverantör

När det gäller urvalsprocessen inför inköp av ett nytt system så anger hälften av de svarande att urvalet helt och hållet hanterats med interna resurser. Hela 36,6% angav att man redan från början var säker på vilken leverantör som skulle anlitas medan resten, endast 13% använde extern hjälp med upphandlingen.

– Innan valet att uppgradera eller byta system fattas är det en väl värd investering att analysera vilka delar av det nuvarande systemet och de nuvarande processerna som tillför värde och vilka delar som inte gör det. Därför är det förvånande att så många är säkra på leverantör från början, säger Lars Rosengren, rådgivningskonsult på Meritmind.

Utmaningar och möjliggörare

De utmaningar som var vanligast under implementeringsfasen av ett nytt system var enligt 26,1% av de svarande tidsplanen medan 24,6% angav behovsanalys, krav- och målbild som en utmaning.

På frågan vad som har bidragit mest till att förbättra verksamhetens affärsprocesser svarar 48,5% att det nya systemet bidragit till ökad effektivitet, 38,8% att befintliga processer och rutiner förenklats och 38,8% att de fått en ökad automatiseringsgrad.

Sammantaget tycks alltså målsättningarna med införandet av nya system i alla fall delvis infrias trots utmaningarna med behovsanalys och målbild.