Metodbrister i såväl Riksrevisionens som Statskontorets granskningar

I Riksrevisionens granskning av Statens servicecenter framgår det att regeringens mål för verksamheten hittills har uppnåtts.

Granskningen visar även att produktiviteten har ökat i delar av verksamheten och att majoriteten av myndigheterna är nöjda med tjänsterna.

Syftet med Riksrevisionens rapport ”Statens servicecenter – Har administrationen blivit effektivare?” har varit att undersöka om Statens servicecenter bidragit till att effektivisera den administrativa IT-finans.sestödverksamhet som övertagits från anslutna myndigheter.

Riksrevisionen konstaterar att Statens servicecenter hade otillräckliga förutsättningar för att kunna starta och bedriva sin verksamhet effektivt. Trots detta har Statens servicecenter uppnått regeringens mål.

– Det framgår av granskningen att Statens servicecenter har uppnått anslutningsmålet och vi prognostiserar att hamna på nollresultat från 2017, det vill säga en ekonomi i balans på årsbasis. Granskningen visar även att produktiviteten har ökat i delar av verksamheten och att majoriteten av myndigheterna är nöjda med tjänsterna. I allt väsentligt kan man konstatera att Statens servicecenter har – redan drygt fyra år efter bildandet – uppnått de resultat som regeringen har satt, säger Thomas Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter.

Riksrevisionen baserar granskningen i huvudsak på enkätsvar från Statens servicecenters kundmyndigheter och ett antal icke anslutna myndigheter. Riksrevisionen har inte kvalitetssäkrat myndigheternas beräkningar och den har inte heller säkerställt att myndigheternas svar är jämförbara och relevanta. Statens servicecenter anser att det är ett mycket osäkert underlag för en effektivitetsrevision. – Riksrevisionen har ett viktigt uppdrag och vi välkomnar granskningar som bidrar till konstruktiva åtgärder. Rapporten visar att det finns möjlighet att effektivisera men det behövs en djupare analys, som dessvärre saknas i Riksrevisionens rapport. Den ger därför inte regeringen någon vägledning i det fortsatta reformarbetet, säger Thomas Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter.