Ledande svensk bank väljer SAS Institute för IFRS9

Swedbank väljer mjukvara från SAS Institute för att hantera nedskrivningsreglerna.

Den så kallade förväntade förlustmodellen, i det nya regelverket IFRS 9, som är planerat att träda i kraft i januari 2018.thwa7py08c

–  SAS Institutes lösning för IFRS 9 ger en fullt transparent hantering av hela processflödet med full spårbarhet och stöder IFRS 9s krav på beräkningar, analyser och simuleringar, säger SAS Institutes Sales Director Financial Services SebastianSchattauer.Över 40 banker – från ett antal av världens största till mindre nischbanker – har valt SAS Institute som leverantör av mjukvara och rådgivning beträffande IFRS 9.

Om IFRS 9:
IFRS 9 är en ny redovisningsstandard för redovisning av finansiella instrument, utgiven av IASB. IFRS 9 ersätter nuvarande IAS39. IFRS 9 består av flera delar, där kanske den mest betydelsefulla delen är hur förväntade kreditförluster ska rapporteras. Den nya standarden adresserar den kritik som uppkom efter finanskrisen 2008-2009 då det ansågs att kreditförluster redovisades för sent och var för små. Den nya redovisningsstandarden föreskriver att en förväntad förlust avsätts för varje finansiell tillgång som värderas till anskaffningsvärde. Förlustens storlek beror bland annat på hur den finansiella tillgångens kreditkvalitet har utvecklat sig. Förändringen i kreditkvaliteten bedöms enligt en tre-stegs modell. Detta ställer stora krav på bankernas datasystem, riskanalytiker och arbetsprocesser.