Hur implementerar vi våra kärnvärden och vår kultur samtidigt som vi växer? av Ulrika Lindström Oskarsson, VD MUM Consulting.

Företaget tog fart på allvar ett år senare.

Hur implementerar vi våra kärnvärden och vår kultur samtidigt som vi växer? av Ulrika Lindström Oskarsson, VD MUM Consulting. 1Idag har MUM Consulting ca 30-talet anställda. I början av 2018 utnämns företaget av den internationella organisationen Great Place to Work till en av Sveriges bästa arbetsplatser år 2018. Utnämningen bygger på undersökningar genomförda i slutet av 2017.

Vad ligger bakom en sådan exceptionellt snabb uppbyggnad av en framgångsrik kultur i en hårt konkurrensutsatt bransch? Ulrika L Oscarsson VD , som tillsammans med Mikael Lundstedt grundade MUM Consulting, ger här sin bild av företagets strategi och resa för att nå sitt mål.

Redan när bolaget var på idéstadiet stod det helt klart att företaget skulle bli ett starkt värderingsstyrt företag. Vi tror att starka och gemensamma värderingar är fundamentet i varje företag. Värderingar håller ihop människor och verksamhet och är förutsättningarna för en positiv, rak och öppen kommunikation. Det gäller mellan medarbetare, i ledningen och inte minst mellan ledning och anställda.

Värderingarna är basen för företags förhållningssätt till omvärlden – till kunder. De ger stöd när beslut tas i strategiska frågor likaväl som att de ger stöd i det löpande arbetet ute hos våra kunder. Men gemensamma värderingar är inte bara ett styrmedel de är också ett sätt att stärka engagemanget hos företagets medarbetare och ledning.

Det första interna projekt vi startade upp i företaget var just värdegrund-kulturarbetet. Det första idéerna och förslagen förädlades sedan av VD och styrelsen. Utgångspunkten i arbetet togs i medarbetares och ägares personliga värderingar och erfarenheter. Tid avsattes och efter ett par workshops – där alla deltog kunde styrelsen – landa våra kärnvärden och implementationsarbetet kunde starta.

Så här efteråt kan konstateras att tiden som avsattes var väl investerade timmar.

Den värdegrund vi formade har bidragit till att skapa MUM Consultings specifika företagskultur. Återkopplingen från kunderna är att vårt företag idag står för värderingar som skiljer oss från våra konkurrenter. Kunderna beskriver vår företagskultur som tydlig samtidigt som den upplevs som mer mjuk. För kunderna är ärlighet viktig – det gäller både enskilda medarbetare och företaget. Ett annat av MUM Consultings viktiga kärnvärden är robusthet – att alltid lyssna till och möta kunden med respekt. Att våga stå upp för uppfattningar och beslut är en del av vårt DNA.

Hos oss läggs också stor vikt vid att ställa tydliga krav på varandra. Många ser krav som något negativt. Hos oss är det i stället ett sätt att se och bekräfta varandra. Att ställa krav måste dock alltid förenas med ömsesidig respekt och tillit till varandra. Företagets mål är att skapa företagskultur som är stark men ”snällare”.

Vi jobbar med våra värderingar och vår kultur på flera olika sätt, exempelvis har MUM Consultings ett ”driverteam” som har som uppgift att säkerställa att vi håller oss på vår kulturella motorväg. Arbetsgruppen leder företagets månadsmöten – kulturmöten som de heter. Mötena har bl.a. ett stående moment – värdeordsstafetten. Det innebär att en av konsulterna redogör för sitt aktuella uppdrag. Beskrivningen fokuseras på konkreta exempel som visar på hur konsulten ren konkret och praktiskt kopplar sitt uppdrag till företagets värderingar.

Att kontinuerligt och konkret skapa samsyn kring företagets värderingar och det de står för är ett annat exempel.

Den här utmaningen blir extra tydlig när företaget växer fort – en ny medarbetare behöver i början stöd i hur man applicerar företagets värderingar i det dagliga uppdraget. Det är viktigt att det finns resurser i ledning och bland kollegor att ge det stödet. Varje ny medarbetare som från start gör företagets kultur till sin egen bidrar aktivt till att stärka företaget både utåt och inåt.

Framgångsrik konsultverksamhet innebär att konsulterna tillbringar merparten av sin arbetstid ute hos våra kunder. Även här finns en organisatorisk och kulturell utmaning. Det krävs initiativkraft och uppfinningsrikedom för att skapa gemensamma forum för att diskutera värderingar. Det kan tyckas som ett lyxproblem, men är snarare en viktig utmaning att ta på största allvar. Fokuserar man så mycket på värderingar som MUM Consulting gör måste man se till att de underhålls, ifrågasätts och utvecklas.

Vi ser våra värderingar som en fast och långsiktig grund för vår verksamhet. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det mesta förändras över tid. I MUM Consulting markeras värderingarnas starka ställning genom att de gjorts till en del av bolagets varumärkesplattform. De har antagits av styrelsen som även beslutat att de ska överställas strategiska initiativ, marknadsplaner och budget. Förändringar kommer ske, men med den starka förankringen i styrelsen, kommer de att ske gradvis och organiskt. Vårt mål är att man skall kunna luta sig mot gemensamma värderingar när det blåser. Det skulle inte fungera om medarbetarna känner att de kan ändras över en natt.

Avslutningsvis tre erfarenheter vi gjort under vårt arbete med att utveckla och implementera kulturen.