Framtidsfullmakt – ett alternativ till god man

En framtidsfullmakt låter någon annan ta hand om dina personliga eller ekonomiska angelägenheter när du själv inte har möjligheten.

Framtidsfullmakt - ett alternativ till god man 1Så här funkar det.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en juridisk fullmakt där du som fullmaktsgivare själv kan bestämma vem som ska fatta beslut för dig, agera i ditt namn, senare i livet om och när du själv inte längre är kapabel till att ta beslut. En framtidsfullmakt är ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare.

Vad omfattar en framtidsfullmakt?

Du kan själv bestämma vad fullmakten ska gälla. Det kan tex vara att betala räkningar och hyra, sköta bankärenden och ansöka om särskild boende. Den kan också omfatta försäljning av fast egendom och bostadsrätt, om det framgår i fullmakten. Framtidsfullmakter får dock inte, enligt lag, avse medicinsk vård eller familje- och arvsrättsliga ärenden.

Vad krävs för att fullmakten ska gälla?

En framtidsfullmakt kan upprättas av den som fyllt 18 år och är bestluskapabel.
Fullmakten ska vara skriftlig och underskriven av två vittnen vid samma tillfälle. Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare och vilka angelägenheter som fullmakten omfattar.

När börjar framtidsfullmakten att gälla?

Det är fullmaktshavaren som avgör när fullmakten ska träda i kraft, dvs då personen som utfärdat fullmakten blir oförmögen att hantera sina angelägenheter. Detta kan vara pga försvagat hälsotillstånd, demens eller på grund av sjukdom. Återfår fullmaktsgivaren beslutsförmågan får framtidsfullmakten anses ha förlorat sin verkan.

Vem kan bevittna framtidsfullmakten?

Fullmakten ska bevittnas av två samtidigt närvarande personer vilka ska känna till att det är en framtidsfullmakt de bevittnar. Den som är under 15 år får inte bevittna en framtidsfullmakt. Ingen får heller bevittna ett förordnande till honom/henne själv. Inte heller en make eller sambo eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktshavaren får vara vittne. Fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren eller hans/hennes syskon får inte heller bevittna framtidsfullmakten.

Var hittar jag en mall för framtidsfullmakt?

Det finns ingen generell mall för hur en framtidsfullmakt ska se ut men lagen specificerar flera formella krav som du har läst om ovan. Det finns dock standardmallar – både kostnadsfria och sådana som kostar pengar. Är du osäker på hur du skriver en framtidsfullmakt kan det vara bra att anlita en jurist som kan hjälpa till så att det blir juridiskt korrekt.