En majoritet utrikes födda blir aldrig självförsörjande

Andelen utrikes födda uppgår idag till nästan 20 procent av befolkningen och sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är ett av de största i Europa.

En majoritet utrikes födda blir aldrig självförsörjande 1
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS och en av rapportförfattarna.

I en ny rapport från Entreprenörskapsforum, ”När blir utrikes födda självförsörjande?”, analyserar författarna självförsörjningsgraden. För utrikes födda tar det i snitt 12–13 år innan 50 procent har uppnått en självförsörjningsgrad på 12 800 kronor efter skatt. Under 2018 försörjde sig motsvarande 772 000 helårspersoner i arbetsför ålder under hela året på bidrag och sociala ersättningar, dvs motsvarande 13,3 procent av arbetskraften. De ekonomiska effekterna av den pågående coronakrisen bedöms även göra en redan prekär situation än svårare.

Det ekonomiska utanförskapet är betydligt mer omfattande än vad den officiella sysselsättnings-statistiken ger sken av. Efter cirka fyra år har 50 procent av de invandrade sysselsättning medan det tar mer än tre gånger så lång tid att uppnå 50 procents självförsörjningsgrad.

– Det ger en mer rättvisande bild av storleken på det ekonomiska utanförskapet om vi tittar på självförsörjningsgrad istället för sysselsättningsgrad. Fem år efter ankomsten till Sverige är sysselsättningsgraden runt 55 procent mot under 30 procent för självförsörjningsgraden, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS och en av rapportförfattarna.

Självförsörjning uppnås vid fyra prisbasbelopp vilket år 2019 motsvarade en årlig bruttoinkomst på 186 000 kronor eller cirka 12 600 kronor netto per månad. Detta ligger i linje med OECD:s definition av den relativa fattigdomsgränsen och långt under de kollektivavtalade minimilönerna.

– Det finns stora variationer i självförsörjningsgrad. Immigranter från Mellanöstern och Afrika hade 2016 den lägsta självförsörjningsgraden, 36 respektive 38 procent. Inom landet uppvisar Stockholms arbetsmarknadsregion högre självförsörjningsgrad än rikssnittet. Malmö ligger under rikssnittet, säger Johan Eklund.

Det är nu avgörande att hitta åtgärder som kan bryta utanförskapet, skriver författarna. Reformförslag utlovas inom forskningsprojektet Integration Sverige som initierats av Entreprenörskapsforum för att leverera forskningsgrundade policyförslag för hur utanförskapet i Sverige kan brytas. Under våren lanseras fler rapporter i serien.