Hem Teknik C.A.G är nu redo för en noterad miljö

C.A.G är nu redo för en noterad miljö

Publicerat av: Redaktionen

[FINANSRÖST] Med stor passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll.

C.A.G är nu redo för en noterad miljö 3

C.A.Gs VD, Åsa Landén Ericsson

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med både små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på 11 operativa dotterbolag som arbetar under ett gemensamt varumärke.

Bolaget har seniora konsulter med djup kompetens inom IT som kan leverera nytta till Bolagets kunder varje dag. Kunderna är relativt jämnt fördelade över privat och offentlig sektor, vilket ger en stabil och konjunkturutjämnande kundbas. Majoriteten av C.A.Gs kunder återfinns i Stockholm med omnejd. För att kunna vara nära kunderna samt erbjuda en attraktiv mötesplats för både kunder och konsulter, har Bolaget huvudsakligen kontor i centrala Stockholm men även i Kista och Nacka Strand.

Inför notering på Nasdaq First North Premier

CAG Group AB (publ) offentliggör prospekt i samband med nyemission om cirka 70,0 MSEK inför notering på Nasdaq First North Premier.

Styrelsen i CAG Group AB (publ) (”C.A.G” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 1 060 000 aktier samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Teckningskursen uppgår till 66 SEK per aktie, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst 70,0 MSEK (”Erbjudandet”). Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till omkring 360 MSEK. I Erbjudandet har två institutionella investerare och Erik Penser Banks kunder åtagit sig att, under vissa villkor, teckna aktier till ett belopp om 50 MSEK, motsvarande 71,5 procent av Erbjudandet. Erbjudandet innefattar även en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”) om ytterligare högst 159 000 aktier, motsvarande cirka 10,5 MSEK, som kan komma att utnyttjas i händelse av ett stort intresse för Erbjudandet.

Styrelsen har med anledning av nyemissionen upprättat ett prospekt som idag, den 12 november 2018, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. C.A.G har även ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier med preliminärt första datum för handel den 12 december 2018.

Erbjudandet i korthet • Priset i Erbjudandet har fastställts till 66 SEK per aktie.

• Erbjudandet innefattar en nyemission om 1 060 000 nya aktier, motsvarande en emissionslikvid om 70,0 MSEK före emissionskostnader och vid full teckning.

• I syfte att täcka eventuell överteckning i Erbjudandet har Bolaget, på begäran av Erik Penser Bank, åtagit sig att emittera ytterligare högst 159 000 nya aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet.

• Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet och Erbjudandet fulltecknas kommer Erbjudandet att avse 1 219 000 nya aktier i C.A.G, motsvarande cirka 18,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.

• Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till 6 662 713, vilket motsvarar ett marknadsvärde för det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet om 440 MSEK baserat på emissionskursen om 66 SEK per aktie.

• Två institutionella investerare och Erik Penser Banks kunder har åtagit sig att, under vissa villkor, teckna aktier till ett belopp om 50 MSEK, motsvarande 71,5 procent av Erbjudandet.

• Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige.

• Ett prospekt med fulla villkor och anvisningar för Erbjudandet har offentliggjorts idag den 12 november 2018.

• Beräknad första handelsdag för C.A.Gs aktier på Nasdaq First North Premier är den 12 december 2018 under kortnamnet ”CAG” och med ISIN-kod SE0011923341

• Utfallet planeras att offentliggöras omkring den 3 december 2018 och beräknad likviddag är den 6 december 2018.

Bakgrund till Erbjudandet Bolaget har uppvisat en god tillväxt med stabil lönsamhet sedan 2012 och har förbättrat rörelseresultatet före avskrivningar från 18,5 MSEK under 2012 till 43,1 MSEK under 2017. Detta motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) på 18,4 procent. C.A.G har en stark historik av flera strategiska förvärv inom Bolagets fokuserade kundvertikaler; Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar, och har lyckats integrera dessa i företagskulturen och Bolaget.

Bolagets ambition är att fortsätta växa och aktivt ta del av den pågående konsolideringen inom konsultmarknaden. För att ge Bolaget möjlighet att delta i potentiella affärer behöver kapitalbasen stärkas. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat om genomförandet av Emissionen, vilken uppgår till sammanlagt cirka 70,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fulltecknad Emission efter avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till 5,0 MSEK tillförs Bolaget 65,0 MSEK. Motivet för Emissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning samt adressera och dra nytta av de strategiska tillväxtmöjligheter som har identifierats av styrelsen. Nettolikviden kommer i sin helhet att användas för strategiska förvärv. I det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,5 MSEK. Det ytterligare kapitaltillskottet avses också användas för strategiska förvärv.

Bolagets nuvarande aktieägare bedömer, i samråd med C.A.Gs styrelse, att det är rätt tidpunkt att stärka C.A.Gs varumärke genom att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Bolaget har etablerat en stabil plattform för framtida tillväxt och nuvarande aktieägare bedömer, med stöd av C.A.Gs styrelse, att en noterad miljö skulle ha en positiv inverkan på Bolagets igenkänningsgrad, verksamhet och profil gentemot investerare, kunder, potentiella medarbetare och samarbetspartners. Det ger vidare Bolagets medarbetare möjligheten att investera i Bolaget och på så sätt skapa ytterligare incitament för medarbetare att högprestera och ger även Bolaget tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden.

Kommentar från C.A.Gs VD, Åsa Landén Ericsson

Det kapital vi nu anförtros av aktieägarna vill vi använda för att ytterligare förstärka C.A.G. Vi har en aktiv förvärvsstrategi och vill komplettera med fler bolag inom de fokuserade kundvertikalerna Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg och Försvar och med bolag inom efterfrågade teknikområden som kompletterar IT-specialisterna inom dagens C.A.G. Med ett bredare C.A.G får vi lättare att vinna ramavtal inom både offentlig och privat sektor och kan göra fler och lönsammare affärer. Självklart är det ytterst viktigt att det blir rätt förvärv så vi kommer att vara noggranna med urvalet. Bolagen ska passa in i C.A.G både strategiskt och kulturellt och ha ägare som delar vår passion och vill fortsätta driva sin verksamhet tillsammans med oss.

IT-marknaden är stark och har flera goda år bakom sig. Jag är personligen övertygad om att marknaden fortsatt kommer att vara god under lång tid framöver. Det finns många underliggande trender som bygger efterfrågan, bland annat digitalisering (där analoga och manuella processer automatiseras och digitaliseras), fortsatta hot inom cybersäkerhet, utvecklingen inom AI/machine learning och datadrivna affärer, fortsatt reglering som kräver utveckling av verksamhetssystem, etc. En svagare konjunktur kommer självfallet att påverka även IT-branschen och C.A.G, men den underliggande efterfrågan är stark. C.A.Gs kundbas är jämförelsevis konjunkturbeständig med bra balans mellan offentlig och privat sektor och en bred palett av kvalitativa kunder.

C.A.G är nu redo för en noterad miljö. Vi har en kostnadseffektiv, engagemangsskapande struktur, välfungerande processer och en fin historik. Vi har även en kompetent styrelse och en erfaren ledning. Jag hoppas att vi får ditt förtroende och får välkomna dig som ny, långsiktig aktieägare i C.A.G.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>