HCL har lösningen på den finansiella sektorns problematik gällande digitalisering

Stora delar av den finansiella sektorn och då framför allt banker och försäkringsbolag står inför stora utmaningar när det gäller den under senaste decenniets allt snabbare övergång till och anpassning inför en till stor del total digitalisering.

Äldre system vilka både varit kostsamma sett ur ett investeringsperspektiv är i kombination med en alltför defensiv inställning till ny teknik, etablerade bankers största fiende mot en framtida tillväxt eller i värsta fall även dess existens. Svenska banker och försäkringsbolag riskerar att bli utkonkurrerade av nya mer innovativa spelare som bättre möter den digitala kundens behov.

rahul-singh-hcl
Rahul Singh, global chef över HCLs IT-tjänster för den finansiella sektorn

En av de större aktörerna inom outsourcing med fokus på den finansiella sektorn är HCL, ett globalt företag med rötterna och huvudkontor i Indien. Vi har haft möjlighet att prata med  Rahul Singh som är global chef över HCLs IT-tjänster för den finansiella sektorn där han har mer än 30 års erfarenhet. Syftet med samtalet var att ta del av Rahuls erfarenheter och få höra hans syn på den svenska bank- och finansbranschen.

Ett globalt tjänsteföretag

Rahul är mycket noga med att påpeka att HCL är ett globalt tjänsteföretag som finns representerade i länder som inkluderar Norden, England, USA, delar av Asien och även vissa delar av Sydafrika.  Denna spridning har under åren byggt upp en enorm intern multikompetens där olika avdelningar och regioner i alla lägen har nytta och drar erfarenhet från andra kontor.

Under det senaste årtiondet har HCL varit ett av de snabbast växande teknikföretagen i världen. Detta även under den ekonomiska nedgången. Trots att HCL är verksamma inom flera områden så står tjänster och lösningar inom den finansiella sektorn för över 26 % av HCL som helhet och det är då framför allt inom bank, kapitalmarknad samt försäkringsbranschen. Frågan är då vad som varit den största bidragande anledningen till HCL: s framgångar under denna period av ekonomisk turbulens?

–        HCL har en kombination av enastående teknisk kompetens och en unik ledningsfilosofi som vi kallar för ”Employees First. Customer Second”. Enkelt utryckt handlar detta om att alla anställda inom HCL, oavsett nivå, förväntas/uppmuntras att bidra till att utveckla lösningar för såväl den dagliga driften som kundernas utmaningar vilket bygger täta och effektiva team. När individer tror på sig själva och får stöd för detta från företaget så går även utvecklingen snabbare.

–        Vi jobbar efter en mikro-vertikal strategi, som bygger på stark expertis där vi garanterar att oavsett hur komplexa ett företags problem är, kan vi erbjuda en lösning som är hållbar och innovationsdriven oavsett område.

–        Slutligen så arbetar vi efter ett starkt värdefokus där värdet för kunden och dennes intressen kommer före våra egna. Detta skapar en transparent tillit.

Föråldrad infrastruktur

Rahul berättar vidare att banker och försäkringsbolag ofta sitter på gamla system. Vissa så gamlas som från 1970 talet eller äldre. Då företaget ursprungligen investerat stora belopp i dessa system har det under många år varit svårt att motivera en nyinvestering, framför allt när systemen fungerar. Över tiden når de dock till slut en punkt där dessa bolag måste förnya sig och det är då problemen uppstår. Hur ska data migreras och hur ska olika tekniska lösningar slås samman och föras över till en gemensammodern plattform? Det är här som HCL kommer in i bilden.

–        Den nya eran av banker och försäkringsbolag har en fördel i det att de saknar ett tungt bagage, de jobbar med ny teknik, är mer agila och tar på detta sätt marknadsandelar från gamla banker. Exempel på detta är de nya tjänsterna som erbjuda där framför allt delad ekonomi är ett ypperligt exempel. Här kan till exempel olika, icke familjära personer dela på investeringar som en bil och dess tillhörande lån och försäkringar. Detta skapar nya marknader som äldre banker inte kan matcha, berättar Rahul.

–        De gamla bankerna har dock en ofantlig fördel i det att de redan har kunder och väl etablerade relationer vilket normalt är avsevärt mer tidskrävande att bygga upp jämfört med att nyinvestera inom nya system och IT-lösningar och det är denna övergång som HCL är experter på.

–        Vi på HCL gör mycket av jobbet åt våra kunder så att de kan fokusera på deras kärnverksamhet. Vi hjälper till att analysera gamla program och tekniska lösningar för att i nästa steg modernisera dessa. Detta gör att företagen, tros en nyinvestering, faktiskt sparar pengar genom smartare, modernare och effektivare lösningar, säger Rahul.

Framtiden

blockchainSamtidigt som HCL jobbar med allt som händer i nutid så jobbar företaget även löpande med nästa tekniska steg inom den finansiella sektorn och ett av dessa steg ser Blockchain ut att bli. Blockchain är i grunden en distribuerad databas, vilket även är del av grunden till den digitala valutan BitCoin. Ett första kommersiellt försök baserad på Blockchain är Nasdaq Linq vilket är en handelsplattform som hanterar aktier i privata företag som ännu inte börsintroducerats. Tanken med denna lösning är att öka transparensen och eliminera manuella misstag.

Blockchain  vid exempelvis Nasdaq Linq fungerar som så att data lagras permanent i så kallade block i nätverket. I varje enhet som kan sända, ta emot eller vidareförmedla data över ett nätverk finns en kedja av dessa block.  Vart och en av dessa innehåller de senast utförda transaktionerna samt det föregående blockets hash. En transaktion blir inte accepterad förrän blocket den tillhör har blivit tillagt i kedjan och dessutom kontrollerats av andra enheter eller noder. Det som kontrolleras är att både den förra och den nye ägaren har signerat varje aktie-ägarbyte med sina lösenord. Dessutom kontrolleras att den gamle ägaren inte är oärlig och har försökt överföra/sälja samma värdeenhet till flera olika ägare samtidigt

–        Än så länge är Blockchaintekniken i sin linda men vi tittar noga på den och ser hur även vi och våra kunder framöver ska kunna dra nytta av de förenklingar som tekniken medför, framför allt på global nivå, säger Rahul.

Satsning på Sverige och Norden

HCLs nordiska resa började 1999 med ett regionalt huvudkontor i Stockholm. Idag finns 6 lokala kontor och 3 så kallade Delivery Centers med över 2000 konsulter vilka arbetar med ett transformerande arbete åt mer än 40 nordiska kunder. I Sverige har HCL har blivit en av de bästa välrenommerade IT-konsultbolag vilket till stor del baseras på det faktum att företaget aktivt jobbar med att skapa starka och långvariga relationer som går långt utöver vad avtalet säger och kräver.

–        Vi ser en stor potential och en ökad satsning på den Svenska marknaden och även Norden. Redan idag så arbetar vi med flera banker, försäkringsbolag och andra företag inom den finansiella sektorn men vi räknar helt klart med att under den närmaste framtiden utöka vår närvaro och marknadsandelar.

Ett exempel på HCLs satsning på Norden och Sverige kunde vi se början av Q2-2016 när den externa delen av Volvo IT förvärvades och cirka 90 procent av personalen valde att följa med i denna flytt. Allt för att HCL ska kunna satsa på  stordatorer i Göteborg, vilket företaget sedan räknar med ska växa även på global nivå.