​Ny granskning från Riksrevisionen pekar på vikten av ett systematiskt och strukturerat arbete mot korruption hos myndigheter

I en nyligen publicerad granskning har Riksrevisionen hittat risker för korruption och förtroendeskada i samband med upphandlingar hos myndigheter.

​Ny granskning från Riksrevisionen pekar på vikten av ett systematiskt och strukturerat arbete mot korruption hos myndigheter 1Spritt mellan de granskade myndigheterna har Riksrevisionen hittat 99 fall där det funnits en närhet mellan en anställd och den del av organisationen där inköpet gjordes och/eller för att den anställda hade en position som kan ha gett möjlighet att påverka köpet.

Riksrevisionens granskning har omfattat fem myndigheter: Arbetsförmedlingen, Polisen, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Trafikverket. Inom samtliga dessa myndigheter har Riksrevisionen pekat på risker för korruption och förtroendeskada i samband med inköp.

I rapporten framhåller Riksrevisionen vikten av en ordentlig riskanalys för oegentligheter i samband med inköp. Även om samtliga granskade myndigheter gör någon form av riskanalys skiljer sig ambitionsnivån mellan myndigheterna väsentligt enligt granskningen.

– Det är centralt att offentlig upphandling bedrivs utan korruption eller misstankar om korruption. Riksrevisionens rapport belyser att korruption kan ta sig uttryck i andra former än mutor och vikten av att inkludera detta perspektiv i riskbedömningen. Att systematiskt och strukturerat arbeta mot korruption är grundläggande för tilliten till våra myndigheter och vikten av sådant arbete kan inte nog understrykas, säger Institutet Mot Mutors (IMM) generalsekreterare Natali Phalén.

Riksrevisionens sammantagna bedömning är att myndigheterna har lagt en god grund för kontroll, men att arbetet behöver förstärkas och fullföljas. Specifikt rekommenderar Riksrevisionen att myndigheterna ska säkerställa att risken för oegentligheter kopplade till inköp ingår i riskanalysen, att myndighetens anställda årligen uppmärksammas på frågan om bisysslor, samt att frågan om jäv lyfts vid upphandlingar.