​Banker och företag – ett komplicerat förhållande

En ny avhandling vid Mittuniversitetet pekar på att utbytet mellan företag och banker har en multidimensionell karaktär.

Banktjänster som betalningar, kontanthantering, lån, rådgivning, sparande och växling uppvisar olika karaktärsdrag. Det innebär i sin tur att utbytet är mer komplext än vad tidigare forskning har visat.

– Den multidimensionella ansatsen som tillämpats i den här avhandlingen ger en mer nyanserad bild av utbytet mellan företag och banker när det gäller olika finansiella tjänster, säger Magnus ​Banker och företag – ett komplicerat förhållande 1Norberg, doktorand vid Mittuniversitetet och Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER).

– Studien skiljer sig från klassisk företagsekonomisk forskning som generellt bara belyser ett transaktionsbaserat eller ett relationsbaserat utbyte. Om vi inte reflekterar över att utbytet har en multidimensionell karaktär blir förståelsen begränsad. Insikten är därför att vi bör inta en ödmjuk hållning kring hur vi mäter värdet av ett finansiellt utbyte, säger Magnus Norberg.

Studien är kvalitativ och explorativ där utbytet mellan tio företag och deras banker har studerats. Syftet har varit att belysa det multidimensionella utbytet mellan företag och banker. Enkelt förklarat kännetecknas multidimensionaliteten av de olika element som har betydelse för utbytet och som kan skilja sig åt från tjänst till tjänst. Exempel på olika element är betydelsen av pris och förtroende.

Teoretiskt brukar så kallade transaktionsbaserade och relationsbaserade utbyten skiljas åt, men studien visar att det ena inte utesluter det andra. Det i sin tur får betydelse för hur vi praktiskt och teoretisk uppfattar det värde som finansiella tjänsterna genererar till företagen.

Magnus Norberg har i sin studie fokuserat på åtta vanliga banktjänster, inklusive insättning av kontanter, lån, rådgivning och växling. De specifika element som analyseras för de olika banktjänsterna är hård information, digitala kommunikationskanaler, prisets betydelse, mjuk information, personligt utbyte, förtroende och långsiktighet.

Studien belyser också att bankforskare inom företagsekonomi respektive nationalekonomi har diametralt olika syn på utbytet mellan företag och banker. Många företagsekonomer pekar generellt sett på att utbytet har gått från ett transaktionsbaserat till ett relationsbaserat utbyte, medan nationalekonomer pekar på att utbytet har gått från ett relationsbaserat till ett transaktionsbaserat utbyte. I grund och botten är detta beroende på hur själva utbytet definieras och från vems perspektiv det studeras.