Seamless Distribution AB utser ny operativ ledning

Seamless Distribution AB gläds åt att tillkännage ett antal åtgärder som syftar till att uppnå förbättrat operativt fokus och även att initiera en process som förväntas leda till en kraftig förbättring av resultat och kassaflöde.

Under de senaste två och ett halvt åren har Seamless aktiekurs fallit med mer än 90 %. Aktieägare förtjänar en positiv avkastning på sin investering. Utnämningen av en ny VD tidigare i veckan var ett första viktigt steg. Nedan presenteras de närmast kommande stegen.

Ledningen vill understryka att den grundläggande strategin för Seamless är oförändrad. Bolaget innehar enastående mobila plånböcker och teknologier för betalningar inom B2C och B2B. Företaget har också ett stort antal enastående anställda som nu fullt ut kan genomföra åtgärder som fokuserar på framgångar för våra kunder, aktieägare och andra viktiga intressenter.

Bolaget gläds åt att kunna presentera den nya operativa ledningsgruppen som ska arbeta med och stödja Tomas Jalling som VD:

James Connelley, Head of SEQR: James är ny chef för SEQR. Som en av de mest erfarna yrkesverksamma inom den europeiska betalningsindustrin har James under hela sin tid vid Seamless, precis som i sina tidigare ledarroller vid GE och Santander, visat att han inte bara är en tänkt ledare utan också betraktas med stor respekt inom företaget, och även med viktiga externa intressenter. Han kommer att leda genomförandet av både B2C- och B2B-strategier inom SEQR.

Lars Sandtorv, Head of MeaWallet: Med mer än 30 års erfarenhet inom IT-branschen, bland annat en lång period som Senior Manager inom IBM, leder Lars en fantastisk grupp av IT-personal som redan i år visar avtryck inom området för plånbokslösningar inom B2B. MeaWallet är för närvarande på fjärde plats bland leverantörer av lösningar i Europa och bolaget bedömer att MeaWallet kan leverera stark och lönsam tillväxt under den kommande perioden, inklusive B2B-lösningar som kombinerar det bästa av SEQR och MeaWallet. Lars kommer att arbeta nära James Connelley för att leverera lösningar som våra kunder uppskattar och som maximerar lönsamma intäkter.

Radoslaw Kozlowski, Head of Delivery: Radek är ett enastående IT-proffs, som respekteras i hela Seamless, med mer än ett decennium av erfarenhet av att leverera IT-lösningar i tid och inom budget. Han och de team som han leder i Polen och Riga kommer inom ramen för sina uppdrag att stödja tillväxten av både SEQR och MeaWallet.

Martin N. Larsson, Head of Treasury/IR: Martin har nyligen börjat vid Seamless hans insatser har omedelbart gett enormt positiva effekter på kommunikation och när det gäller den viktiga avknoppningen av SDS. Med sina två decenniers erfarenhet av kapitalmarknaden i ledande befattningar kommer han att spela en avgörande roll för att hjälpa bolaget att bygga upp investerarnas och andra viktiga finansiella intressenters förtroende. Han kommer att arbeta i nära samarbete med den nya VD:n.

Martin Schedin, CFO/HR: Martin har mer än två decenniers erfarenhet av krävande roller inom finans och ekonomi och bidrar på ett mycket viktigt sätt till bolagets ansträngningar att upprätthålla finansiell integritet och till att minska förbrukningen av kapital. Han kommer att ha ett utökat ansvar inom dessa områden.

Geir Norlund, CIO: Geir är en av de mest respekterade och erfarna personer inom den europeiska betalningsbranschen, med över 30 års framgång i att leverera komplexa tekniska lösningar. Han har haft långa framgångsrika uppdrag, bland annat inom IBM. Han har redan varit och kommer att fortsätta att vara en viktig resurs när vi bygger partnerskap inom både B2B och B2C.

Vi vill tydliggöra att vem som helst inom den nya ledningsgruppen kunde ha valts som ny VD av styrelsen. Styrelsen valde Tomas Jalling för den närmast kommande perioden av följande huvudorsaker:
1. Seamless operativa resultat har under en långvarig period varit en besvikelse för Seamless aktieägare. Styrelsen anser att det är oerhört viktigt att bolagets främsta operativa medarbetare under den närmaste tiden fokuserar på att leverera utomordentligt goda operativa resultat inom respektive ansvarsområde. Vår ledningsstruktur kommer att fortsätta att utvecklas när processen med operativ förbättring utvecklas.
2. Tomas Jalling är högt respekterad av alla medlemmar i den nya ledningsgruppen.
3. Tomas Jalling har utmärkta meriter vad avser leverans av resultat inom sitt operativa ansvarsområde, som i sig kräver en stark förmåga att producera win-win-lösningar för alla intressenter. I likhet med vår tidigare VD har Tomas inte haft en lång karriär som IT-specialist innan han tog rollen som VD för Seamless. Däremot är hans kompetens och meriter avseende operativ framgång den kombination som företaget anser vara mest lämplig under den närmast följande tiden.
Åtgärder som vidtas för att optimera våra intäkter och kostnadseffektivitet:

VD och ledande befattningshavare jobbar intensivt för att formulera vägen framåt och kommer att kunna lämna mer information när Seamless den 10 augusti 2017 presenterar resultatet för andra kvartalet 2017. Ledningen kan lämna följande information om de inledande åtgärder som har beslutats:
1. e-Produkter: Affärsområdet har under senare tid genomgående varit den del av Seamless som har genererat mest inkomster. Trots att affärsområdet drivs av mycket kompetent driftspersonal, har e-Produkter gjort förluster vart och ett av de senaste åren, till stor del på grund av ogynnsam marknadsdynamik. Detta måste hanteras skyndsamt. Ledningen kommer att vidta omedelbara åtgärder för att dra sig ur förlustbringande verksamhet och för att optimera prissättningen. Overheadkostnader kommer också att hanteras. Ledningen är övertygad om att med dessa åtgärder kan e-Produkter bli konsekvent lönsamt från och med fjärde kvartalet i år.
2. SEQR: Seamless har investerat mer än en halv miljard av aktieägarvärde i SEQR under de senaste fem åren. Den nya ledningen kommer att fokusera våra finansiella resurser på de produkter och marknader som har störst sannolikhet för att uppnå en fortsatt tillväxt. Overheadkostnader kommer att granskas och resurser omfördelas för att maximera intäktspotentialen i vårt B2C-erbjudande och i våra partnerskap inom B2B. Detta kommer att bli en iterativ process, men vi förutspår en avsevärd minskning av förbrukningen av kapital. Detta kommer att presenteras i detalj i samband med redovisningen av resultatet för andra kvartalet 2017.
3. Polen/Riga: Våra utvecklingsteam är kärnan i Seamless förmåga att leverera i enlighet åtaganden gentemot kunder. Vår förväntade tillväxt i både SEQR och MeaWallet kommer att innebära att granskningsprocessen ger minimal påverkan på dessa verksamhetskritiska team.