Robo-advisors – Disrupters inom privat kapitalförvaltning?

Är framtiden inom privat kapitalförvaltning digital eller är det en avtagande trend?

Även om det är för tidigt att ge ett slutgiltigt svar på den frågan är det tydligt att robo-advising – tjänster för automatiserad algoritmbaserad kapitalförvaltningsrådgivning – fortsätter att skapa intresse bland investerare.

För att få ökade insikter inom detta område har GrassrootsSM Research under 2017 utfört två undersökningar. Den första riktade sig mot privata investerare och den andra mot finansiella rådgivare.

Privata investerare uppskattar låga avgifter men även en personlig rådgivning

Resultaten från vår första undersökning visar, föga förvånande, att de låga förvaltningskostnader som är kopplade till robo-advising är en viktig faktor i dess framgång. Mer än hälften av respondenterna uppger att den låga, eller obefintliga, kostnaden är det mest lockande med robo-advising. Men samtidigt uppger många även att de uppskattar den skräddarsydda service som personliga rådgivare kan ge.

Endast 36 % av de svarande angav att det var någorlunda troligt eller mycket troligt att de kommer att använda sig av robo-advising under 2017. Det är en minskning jämfört med 2016 års undersökning då samma siffra uppgick till 44 %. Bland de investerare som i dag har en personlig rådgivare uppgav drygt hälften att det inte är troligt att de helt eller delvis kommer att byta sin rådgivare mot robo-advising.

Rådgivare ser visst värde av robo-advisors

Finansiella rådgivare anser att robo-advisors inte ska ses som disrupters i branschen – endast 10 % har noterat intresse från sina kunder. Att jämföra med 24 % under föregående år. En tänkbar förklaring till detta kan vara att årets undersökning har en något äldre grupp respondenter. Rådgivarna uppger att de förväntar sig att intresset för robo-advisors kommer att öka i takt med att millennials vänder sig till dem.

Investerarens mängd kapital är en annan viktig faktor. Rådgivare uppger att sofistikerade investerare med stora portföljer förväntar sig en personlig rådgivning som robo-advisors inte kan ge. Detta styrker tesen om att robo-advisors är mer relevanta för investerare med mindre portföljer som är känsliga för kostnader och avgifter. Vi fann även att många rådgivare har börjat använda robo-advisors som en del en sitt tjänsteutbud, framför allt för att hantera mindre konton mer effektivt.

Framtiden är digital

Om vi blickar framåt skulle robo-advisors kunna bli en allt större utmanare, delvis eftersom yngre investerare förväntar sig ett mer digitalt tillvägagångssätt. Med vetskap om denna utmaning svarade rådgivarna i vår undersökning att de kommer fortsätta att betona värdet av sin breda kunskap inom ekonomisk och finansiell planering samt den personliga relation som de kan skapa med sina kunder.

Samtidigt fann vi att rådgivare i hög utsträckning tar till sig ny teknik för att kunna arbeta mer effektivt gentemot sina kunder. Det handlar bland annat om mjukvara för bättre analys och förbättrade kundrelationer. En del rådgivare uppger även att artificiell intelligens och virtual reality i dag hjälper dem att skapa skräddarsydda tjänster för sina kunder.

Så, även om robo-advisors har en bit kvar att vandra råder det inga tvivel om att digital teknik kommer spelar en större roll inom kapitalförvaltning i framtiden.